Dokument archiwalny
ds. AU-02-7.6730.2.192.2019.MCU

„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne, budowa lukarn i wejść na poddasze w dachu oficyny oraz budowa zamkniętej klatki schodowej na działce nr 155 obr. 14 Krowodrza, przy ul. Filareckiej 10 w Krakowie”

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                         Kraków, dnia 29.04.2020r.

 

AU-02-7.6730.2.192.2019.MCU

 

 

 

                                                                         OBWIESZCZENIE

 

 

 

 Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji Nr AU-2/6730.2/224/2020 z dnia 29.04.2020r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne, budowa lukarn i wejść na poddasze w dachu oficyny oraz budowa zamkniętej klatki schodowej na działce nr 155 obr. 14 Krowodrza, przy ul. Filareckiej 10 w Krakowie”

 

 

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

 Obwieszczenie nastąpiło dnia: 29.04.2020r.

 

 

Jednocześnie, z uwagi na ogłoszenie na obszarze RP stanu epidemii oraz w związku z podejmowanymi działaniami, które zmierzają do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, informuje się o braku możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie urzędu. Kontakt z urzędem będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

 

Inspektor prowadzący sprawę: e-mail: Magdalena.Cudnik@um.krakow.pl, tel. kontaktowy 12 616 80 60.

 

Godziny kontaktu telefonicznego: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 - 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA CUDNIK
Data wytworzenia:
2020-04-29
Data publikacji:
2020-04-29
Data aktualizacji:
2020-04-29