Dokument archiwalny
Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.700.2018.RSA

ETAP I - Obejmujący budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 składającego się z 4 segmentów naziemnych oraz garażu podziemnego i budynku nr 4 składającego się z 3 segmentów naziemnych oraz garażu podziemnego, wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o, wentylacją mechaniczną i oddymianiem garaży, elektryczną i teletechniczną, wjazdem oraz drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi naziemnymi, wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gruncie, przebudową kabla energetycznego sieci SN oraz likwidacją nieczynnych wewnętrznych instalacji na działkach 271/2, 330/37, 330/34, 330/40, 330/41 obr. 5 Krowodrza”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                 Kraków, dnia 08.04.2020 r.

AU-01-1.6740.1.700.2018.RSA

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz.256), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 25.09.2019 r. postanowienia prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w Decyzji Nr 1952/6740.1/2018 z 17 października 2018 r. znak: AU-01-1.6740.1.700.2018.RSA zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, w tym jednego 1 – segmentowego, jednego z trzema segmentami połączonymi wspólnym garażem podziemnymi jednego czterema segmentami połączonymi wspólnym garażem podziemnym wraz z naziemnymi miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną i wjazdem na działkach nr 330/34, 330/35, 330/36, 330/37, 330/40, 330/41, 271/2 obr. 5 Krowodrza, a w zakresie infrastruktury i wjazdu na działkach nr 330/3, 194/20, 343/7, 330/38, 330/39, 330/42, 186/3, 364, 330/44, 166/20 obr. 5 Krowodrza przy ul. Przybyszewskiego w Krakowie – ETAP I - Obejmujący budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 składającego się z 4 segmentów naziemnych oraz garażu podziemnego i budynku nr 4 składającego się z 3 segmentów naziemnych oraz garażu podziemnego, wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o, wentylacją mechaniczną i oddymianiem garaży, elektryczną i teletechniczną, wjazdem oraz drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi naziemnymi, wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gruncie, przebudową kabla energetycznego sieci SN oraz likwidacją nieczynnych wewnętrznych instalacji na działkach 271/2, 330/37, 330/34, 330/40, 330/41 obr. 5 Krowodrza”.

 

Od powyższego postanowienia stronie postępowania służy prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia (art. 141 § 1 i 2 oraz art. 144 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 08.04.2020 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 8:00-15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu postanowienia, jeśli podlega ono zaskarżeniu; we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA DYBEK
Data wytworzenia:
2020-04-08
Data publikacji:
2020-04-08
Data aktualizacji:
2020-04-08