Dokument archiwalny
oBwieszczenie ws. AU-01-1.6740.2.132.2018.KPA

Nadbudowa o dwie kondygnacje oraz przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele mieszkalne na dz. 169/2, obr. 4 Krowodrza , przy ul. Kazimierza Wielkiego 20 w Krakowie oraz nadbudowa kominów na sąsiednim budynku na dz. nr 793/4 obr. 4 Krowodrza w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                             Kraków, dnia 31.03.2020 r.

 

AU-01-1.6740.2.132.2018.KPA

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji nr 242/6740.2/2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Nadbudowa o dwie kondygnacje oraz przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele mieszkalne na dz. 169/2, obr. 4 Krowodrza, przy ul. Kazimierza Wielkiego 20 w Krakowie oraz nadbudowa kominów na sąsiednim budynku na dz. nr 793/4 obr. 4 Krowodrza w Krakowie.

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Mogilska 41, 31-545 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 31.03.2020 r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Mogilska 41 w Krakowie, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA DYBEK
Data wytworzenia:
2020-03-31
Data publikacji:
2020-03-31
Data aktualizacji:
2020-03-31