Dokument archiwalny
UWAGA! DODATKOWA DERATYZACJA!

W odpowiedzi na liczne skargi mieszkańców Krakowa dotyczące nasilającego się występowania szczurów i pozostałych gryzoni, mając na uwadze obecną sytuację (ograniczony dostęp gryzoni do pokarmu) Urząd Miasta Krakowa podjął decyzję o skoordynowaniu działań związanych ze zwalczaniem gryzoni przez wszystkie jednostki miejskie związane z zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości gminnych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz posiadaczy terenów prywatnych. W obecnej sytuacji, ograniczonego dostępu gryzoni do pokarmu- akcja deratyzacyjna może być skuteczniejsza a ograniczenie populacji gryzoni w mieście znaczące i odczuwalne dla mieszkańców. Aby zapewnić skuteczność akcji, deratyzacja powinna być prowadzona przez wszystkich zarządców terenów i obiektów w tym samym terminie – równocześnie. W związku z powyższym Urząd Miasta Krakowa ogłasza dodatkową akcję deratyzacji zgodnie z uchwałą Nr III/35/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. w terminie:

 

OD 23 MARCA DO 30 KWIETNIA 2020 ROKU.

 

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

i chorób zakaźnych u ludzi „Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

  1.  prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
  2.  zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.”

Niewywiązanie się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku przeprowadzenia deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej. Trutki winny zostać wykładane sukcesywnie tam, gdzie pojawiają się szczury, w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych, infrastrukturze kanalizacyjnej studzienkach MPEC itp.

 

Do zwalczania gryzoni można wykorzystać następujące produkty biobójcze: pasta Murin Facoum, pasta Sorexa i podobne. Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

 

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

 

W celu zwiększenia skuteczności deratyzacji wskazanym jest, aby preparaty biobójcze wykładane były każdorazowo w innych miejscach (szczury szybko „uczą się” niepodejmowania trutek wykładanych w tych samych miejscach), częste zmienianie rodzaju preparatów i sposobu podawania np. nasączanie trutkami przetworzonego jedzenia.

 

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o dodatkoweg deratyzacji


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2020-03-24
Data publikacji:
2020-03-24
Data aktualizacji:
2020-03-24