Dokument archiwalny
Komunikat w sprawie wprowadzenia zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3". 

W ogłoszeniu Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” oraz naboru na członków komisji konkursowej, wprowadza się następujące zmiany:

 

W części ogłoszenia pn.: „Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:” ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona, w terminie do dnia 30 września 2020 r.”

 

Pozostałe zapisy otwartego konkursu ofert nie ulegają zmianie.

 

Informuje się, iż z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2, od poniedziałku tj. 16 marca br. budynki Urzędu Miasta Krakowa są dostępne wyłącznie dla pracowników. W związku z powyższym, oferty w zaklejonych kopertach odpowiednio opisanych zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, należy wrzucać do specjalnego pojemnika usytuowanego na parterze w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. J. Dekerta 24. Kopertę proszę dodatkowo opatrzyć napisem: „Nie otwierać”.

 

Termin składania ofert określony w ogłoszeniu konkursowym nie ulega zmianie, tj. upływa w dniu 10 kwietnia br. o godz. 15:00.

 

Ofertę można również wysłać pocztą lub kurierem do wyżej wymienionej siedziby wydziału. Należy mieć na uwadze, iż oferta dostarczona po upływie terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Jana Dekerta 24, a nie data stempla nadania pocztowego), uznana będzie za niespełniającą wymogów formalnych.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANTONINA BIAŁEK
Data wytworzenia:
2020-03-18
Data publikacji:
2020-03-18
Data aktualizacji:
2020-03-25