Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

"Budowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej”

O B W I E S Z C Z E N I E   Prezydenta Miasta Krakowa o nadaniu, decyzji nr 3/6740.4/2020 rygoru natychmiastowej wykonalności

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz.U. 2020 poz. 256) w związku z art. 11f Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018 r. poz. 1474) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 10.03.2020 r., decyzji nr 3/6740.4/2020 znak: AU-01-6.6740.4.12.2019.IRE zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, pn.:

"Budowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej”

postanowieniem z dnia 10.03.2020 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia z dnia 10.03.2020 r. w Wydziale Architektury

i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 14.00, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Na postanowienie z 10.03.2020 r. o nadaniu decyzji nr 3/6740.4/2020 rygoru natychmiastowej wykonalności przysługuje stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, w terminie 7 dni

od dnia doręczenia.

 

Doręczenie postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e specustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. (stosowne oświadczenie złożyć należy zarządcy drogi).

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2020-03-16
Data publikacji:
2020-03-16
Data aktualizacji:
2020-03-16