Dokument archiwalny
Obwieszczenie o toczacym się postepowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 140 dz. nr 538/2 obr. 3 Krowodrza.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-05.6131.1.725.2019.MW

Kraków, dnia 12.03.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 09-12-2019 r. Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Piast", ul. Kazimierza Wielkiego 67, 30-074 Kraków, postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 140 dz. nr 538/2 obr. 3 Krowodrza

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 poz. 55) zawiadamiam strony, że zgromadzony został materiał dowodowy pozwalający na rozstrzygnięcie sprawy w formie decyzji administracyjnej.

 

Materiał ten, wskazuje na wydanie w przedmiotowej sprawie decyzji administracyjnej o odmowie wydana zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity o obw. pnia 37 cm z terenu przy ul. Kazimierza Wielkiego 140, dz. nr 538/2 obr. 3 Krowodrza.

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 i 79a k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 427 (poniedziałek-piątek w godz. 740-1500).

 

Ewentualne zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję (opatrzoną znakiem niniejszego zawiadomienia) na adres: Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag, co do zebranego w sprawie materiału dowodowego, potraktowane zostanie, jako ich brak.

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 13 marca 2020r.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2020-03-13
Data publikacji:
2020-03-13
Data aktualizacji:
2020-03-13