Dokument archiwalny
ds. AU-02-7.6730.2.192.2019.MCU

„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne, budowa lukarn i wejść na poddasze w dachu oficyny oraz budowa zamkniętej klatki schodowej na działce nr 155 obr. 14 Krowodrza, przy ul. Filareckiej 10 w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                              Kraków, dnia 04.03.2020r.

AU-02-7.6730.2.192.2019.MCU

 

 

                                                              OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne, budowa lukarn i wejść na poddasze w dachu oficyny oraz budowa zamkniętej klatki schodowej na działce nr 155 obr. 14 Krowodrza, przy ul. Filareckiej 10 w Krakowie”,

 

Prezydent Miasta Krakowa wystąpił w dniu 04.03.2020r. o uzgodnienie projektu decyzji z dnia 25.02.2020r. do Marszałka Województwa Małopolskiego, Ministra Klimatu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Miejskiego Konserwatora Zabytków.

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z obwieszczeniem mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Mogilska 41, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 04.03.2020r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA CUDNIK
Data wytworzenia:
2020-03-04
Data publikacji:
2020-03-04
Data aktualizacji:
2020-03-04