Dokument archiwalny
AU-02-5.6730.2.1004.2019.MKW

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, parkingami zewnętrznymi, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 240 (część działki), 285/5 (część działki), 285/6, 285/10, 285/11 obręb 9 Podgórze w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej/Pychowickiej oraz wjazdem i infrastrukturą techniczną na części działki drogowej nr 275/1 (ul. Pychowicka) obręb 31 Podgórze i części działki drogowej nr 276/16 (ul. Kobierzyńska) obręb 31 Podgórze w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-5.6730.2.1004.2019.MKW Kraków, dnia: 03.03.2020r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, parkingami zewnętrznymi, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 228/2, 240 (część działki), 285/5 (część działki), 285/6, 285/10, 285/11 obręb 9 Podgórze w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej/Pychowickiej oraz wjazdem i infrastrukturą techniczną na części działki drogowej nr 275/1 (ul. Pychowicka) obręb 31 Podgórze i część działki drogowej nr 276/16 (ul. Kobierzyńska) obręb 31 Podgórze w Krakowie”,

 

Inwestor dokonał korekty wniosku pismem z dnia 17.02.2020r. poprzez wyłączenie z granic postępowania działki nr 228/2 obręb 9 Podgórze. Aktualnie tytuł zamierzenia inwestycyjnego brzmi:

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, parkingami zewnętrznymi, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 240 (część działki), 285/5 (część działki), 285/6, 285/10, 285/11 obręb 9 Podgórze w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej/Pychowickiej oraz wjazdem i infrastrukturą techniczną na części działki drogowej nr 275/1 (ul. Pychowicka) obręb 31 Podgórze i części działki drogowej nr 276/16 (ul. Kobierzyńska) obręb 31 Podgórze w Krakowie”.

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Mogilska 41, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00.

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

prawny lub obowiązek”.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 03.03.2020r. …………… r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA KUKLA-WORDLICZEK
Data wytworzenia:
2020-03-03
Data publikacji:
2020-03-03
Data aktualizacji:
2020-03-03