Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-01-4.6740.1.2352.2019.GPA

„Budowa dwusegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z wielostanowiskowym garażem podziemnym z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., elektryczną niskoprądową, teletechniczną, wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i oddymiania) z zewnętrzna infrastrukturą techniczną oraz usunięciem kolidującego uzbrojenia wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw (dojścia, dojazdy, naziemne miejsca postojowe) oraz budową zjazdu przy ul. Jerozolimskiej w Krakowie - na dz. nr 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/13, 122/14, 163/4 obr.-29 Podgórze”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                             Kraków, dnia 18.02.2020 r.

AU-01-4.6740.1.2352.2019.GPA

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 18.02.2020 r. decyzji Nr 305/6740.1/2020 znak AU-01-4.6740.1.2352.2020.GPA, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:

 

„budowa dwusegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z wielostanowiskowym garażem podziemnym z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., elektryczną niskoprądową, teletechniczną, wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i oddymiania) z zewnętrzna infrastrukturą techniczną oraz usunięciem kolidującego uzbrojenia wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw (dojścia, dojazdy, naziemne miejsca postojowe) oraz budową zjazdu przy ul. Jerozolimskiej w Krakowie - na dz. nr 122/5, 122/6, 122/7, 122/8, 122/13, 122/14, 163/4 obr.-29 Podgórze”.

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul .Mogilska 41, 31-545 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.), tj. po upływie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 18.02.2020 r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 10.00 – 14.00.

 

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2020-02-18
Data publikacji:
2020-02-18
Data aktualizacji:
2020-02-18