Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

”Budowa drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego (droga nr 2278, powiatowa klasa zbiorcza) w km AB 0+021.53 - km 0+174.47 oraz rozbudowa ulicy Pana Tadeusza drogi gminnej dojazdowej od skrzyżowania z ul. Nowohucką (droga nr 776, wojewódzka klasa główna) w km CD 0+003.75 - km 0+273.41"

 

 

Kraków, 17.02.2020 r.

 

 

 

AU-01-6.6740.4.16.2019.BUR

 

 

OBWIESZCZENIE  Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 4.10.2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa – ul. Centralna 53 Kraków, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.:

 

”Budowa drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego (droga nr 2278, powiatowa klasa zbiorcza) w km AB 0+021.53 - km 0+174.47 oraz rozbudowa ulicy Pana Tadeusza drogi gminnej dojazdowej od skrzyżowania z ul. Nowohucką (droga nr 776, wojewódzka klasa główna) w km CD 0+003.75 - km 0+273.41 obejmująca swym zakresem:

a) Odcinek 1 – budowa nowoprojektowanej drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego (droga nr 2278, powiatowa klasa zbiorcza) w km AB 0+021.53 - km 0+174.47

• Budowa nawierzchni drogowych – km AB 0+021.53 – 0+174.47

• Budowa chodników – km AB 0+021.53 – 0+174.47 (strona lewa i prawa)

• Budowa sieci kanalizacji opadowej DN 400mm wraz z przykanalikami DN 200mm – km AB 0+023.04 – km 0+174.47

• Budowa oświetlenia ulicznego – km AB 0+020.98 – km 0+171.57 (strona prawa)

• Rozbiórka i budowa sieci energetycznej – km AB 0+021.53 – 0+170.97(strona prawa) wraz z rozbiórką i budową stacji TRAFO – km AB 0+030.33 (strona prawa)

• Budowa skrzyżowania nowoprojektowanej drogi z nowoprojektowanym odcinkiem ulicy Pana Tadeusza – km AB 0+163.47, km CD 0+194.98

• Zjazdy:

 budowa zjazdu nr 1 w AB km 0+043,92 (strona prawa)

 budowa zjazdu nr 2 w AB km 0+061,60 (strona prawa)

 budowa zjazdu nr 3 w AB km 0+085,15 (strona prawa)

 budowa zjazdu nr 4 w AB km AB km 0+102,85 (strona prawa)

• Rozbiórki istniejących obiektów budowlanych:

 Ogrodzenie z bramą wzdłuż działki 74/4, w km AB 0+021.53 – 0+039.36. Ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej.

 Ogrodzenie wzdłuż działki 74/4, w km AB 0+154.73 – 0+174.47. Ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej.

• Wycinka Zieleni – km AB 0+039.53 – 0+174.47.

b) Odcinek 2 – rozbudowa ulicy Klimeckiego (droga nr 2278, powiatowa klasa zbiorcza) w km EF km 0+007.76 – km 0+236.23

• Rozbiórka i budowa chodnika – km EF 0+007.76 – km 0+236.23 (strona prawa)

• Budowa ścieżki rowerowej – km EF 0+001.59 – km 0+226.34 (strona prawa)

• Rozbiórka i budowa oświetlenia ulicznego – km EF 0+119.77 – km 0+238.77 (strona prawa)

• Zabezpieczenie sieci teletechnicznej – km EF 0+061.99 – km 0+234.21 (strona prawa)

• Budowa skrzyżowania nowoprojektowanej drogi z ul. Klimeckiego – km AB 0+006.74, km EF 0+142.44

• Zjazdy:

 przebudowa zjazdu nr 14 w EF km 0+065.41 (strona prawa)

 przebudowa zjazdu nr 15 w EF km 0+111.29 (strona prawa)

 przebudowa zjazdu nr 16 w EF km 0+229.26 (strona prawa)

• Rozbiórki istniejących obiektów budowlanych:

 Ogrodzenie z bramą wzdłuż działki 74/4, w km EF 0+142.53 – 0+171.53. Ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej.

 Rozbiórka istniejących zjazdów w km EF 0+141.71, 0+151.96, 0+223.61

• Wycinka Zieleni – km EF 0+012.34 – 0+026.81 i km EF 0+164.09 – 0+167.79

c) Odcinek 3 – rozbudowa ulicy Pana Tadeusza drogi gminnej dojazdowej od skrzyżowania z ul. Nowohucką (droga nr 776, wojewódzka klasa główna) w km CD 0+003.75 – km 0+273.41

• Rozbiórka i budowa nawierzchni drogowych – km CD 0+003.75 – km 0+273.41

• Rozbiórka i budowa chodników – km CD 0+012.09 – km 0+273.41 (strona lewa i prawa)

• Budowa ścieżki rowerowej – km CD 0+009.83 – km 0+014.30

• Budowa zatoki postojowej – km CD 0+211.41 – km 0+252.41 (strona lewa)

• Rozbiórka i budowa sieci kanalizacji opadowej DN 500mm wraz z przykanalikami DN 200mm – km CD 0+004.13 – km 0+196.70

• Budowa sieci kanalizacji opadowej DN 400mm wraz z przykanalikami DN 200mm – km CD 0+196.70 – km 0+266.48

• Budowa oświetlenia ulicznego– km CD 0+021.80 – km 0+263.41 (strona prawa)

• Zabezpieczenie sieci teletechnicznej– km CD 0+024.05 – km 0+162.63

• Przebudowa i rozbudowa ulicy Nowohuckiej – przebudowa skrzyżowania ul. Pana Tadeusza z ul. Nowohucką – km CD 0+003.75

• Zjazdy:

 przebudowa zjazdu nr 5 w CD km 0+028.70 (strona prawa)

 przebudowa zjazdu nr 6 w CD km 0+041.86 (strona prawa)

 przebudowa zjazdu nr 7 w CD km 0+073.73 (strona lewa)

 przebudowa zjazdu nr 8 w CD km 0+073.73 (strona prawa)

 przebudowa zjazdu nr 9 w CD km 0+140.23 (strona prawa)

 przebudowa zjazdu nr 10 w CD km 0+141.56 (strona lewa)

 przebudowa zjazdu nr 11 w CD km 0+155.71 (strona prawa)

 budowa zjazdu nr 12 w CD km 0+229.81 (strona lewa)

 budowa zjazdu nr 13 w CD km 0+247.71 (strona lewa)

• Rozbiórki istniejących obiektów budowlanych:

 Ogrodzenie wzdłuż działek 308 i 309 w km CD 0+015.73 – 0+025.75. Ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej.

 Ogrodzenie wzdłuż działek 305 i 306 w km CD 0+039.25 – 0+068.34. Ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej.

 Ogrodzenie wzdłuż działek 303 i 304 w km CD 0+077.80 – 0+120.80. Ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej.

 Ogrodzenie wzdłuż działek 312 i 313 w km CD 0+109.44 – 0+137.44. Ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej.

 Ogrodzenie wzdłuż działek 66/5, 66/4, 66/3 w km CD 164.51. Ogrodzenie murowane z metalowymi poprzeczkami.

 Ogrodzenie wzdłuż działki 66/5 w km CD 0+178.71 – 0+189.92. Ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej.

• Wycinka Zieleni – km CD 0+082.53 – 0+273.41.

 

na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami:

-   na części działek położonych w liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji, w tym działek powstających w wyniku podziału nieruchomości (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję): 66/2 (66/9), 66/3 (66/11), 70/5 (70/7, 70/8, 70/9), 72/3 (72/5), 73/2 (73/5), 73/3 (73/7), 74/4 (74/6, 74/7), 235/1 (235/3), 300 (300/1), 301 (301/1), 302 (302/1), 304 (304/1), 309 (309/1), 318 (318/1), 319 (319/1), 320 (320/1), 321 (321/1), 322 (322/1), 323 (323/1), 324 (324/1), 325 (325/1), 326 (326/1) obręb 14 Podgórze

- na działkach w całości położonych w liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji: 66/4, 66/5, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 obręb 14 Podgórze

- poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję na części działki objętej obowiązkiem dokonania rozbiórki i budowy sieci uzbrojenia terenu (w odniesieniu do działek które uległy podziałowi, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, natomiast w nawiasie podano numer działki po podziale, przeznaczonej w części pod realizację ww. obowiązku): 70/5 (70/10), 73/2 (73/6), 74/4 (74/8, 74/9) obręb 14 Podgórze oraz 368, 388 obręb 15 Podgórze

- poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję na części działki objętej obowiązkiem dokonania budowy lub przebudowy zjazdów (w odniesieniu do działek które uległy podziałowi, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, natomiast w nawiasie podano numer działki po podziale, przeznaczonej w części pod realizację ww. obowiązku): 300 (300/2), 301 (301/2), 302 (302/2), 304 (304/2) obręb 14 Podgórze

- poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję na części działki objętej obowiązkiem dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych (w odniesieniu do działek które uległy podziałowi, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, natomiast w nawiasie podano numer działki po podziale, przeznaczonej w części pod realizację ww. obowiązku): 72/3 (72/6), 72/4 (72/7), 73/3 (73/8), 74/4 (74/5), 235/1 (235/4), 309 (309/2), 325 (325/2), 326 (326/2), 69/11, 69/15, 69/17, 69/19, 69/21, 69/27, 71/2, 72/2, 73/4, 207/16, 207/17, 207/18, 216/2, 234/2, 235/2, 238/1, 238/3, 238/6, 238/7obręb 14 Podgórze oraz 306/5, 306/7, 306/17, 306/18, 306/19, 306/24, 306/25, 367, 368, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 388 obręb 15 Podgórze.”

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działek po podziale przeznaczone pod inwestycję)

jednostka ewidencyjna Kraków- Podgórze; obręb 14:

1. Działka nr 66/2 objęta KR1P/00185536/1 o pow. 0,0824 ha, dzieli się na działki nr:

 - 66/9 o pow. 0,0092 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 66/10 o pow. 0,0732 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

2. Działka nr 66/3 objęta KR1P/00185536/1 o pow. 0,0626 ha, dzieli się na działki nr:

 - 66/9 o pow. 0,0080 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 66/10 o pow. 0,0546 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

3. Działka nr 70/5 objęta KR1P/00139476/5 o pow. 1,0661 ha, dzieli się na działki nr:

 - 70/7 o pow. 0,0003 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 70/8 o pow. 0,0003 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 70/9 o pow. 0,0030 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 70/10 o pow. 1,0625 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

4. Działka nr 72/3 objęta KR1P/00132438/8 o pow. 0,0024 ha, dzieli się na działki nr:

 - 72/5 o pow. 0,0004 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 72/6 o pow. 0,0020 ha – przeznaczona pod budowę drogi (obowiązek),

5. Działka nr 72/4 objęta KR1P/00477104/8 o pow. 0,0104 ha, dzieli się na działki nr:

 - 72/7 o pow. 0,0004 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 72/8 o pow. 0,0100 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

6. Działka nr 73/2 objęta LWH 788 PŁASZÓW o pow. 0,0019 ha, dzieli się na działki nr:

 - 73/5 o pow. 0,0019 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 73/6 o pow. 0,0050 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

7. Działka nr 73/3 objęta KR1P/00282976/7 o pow. 0,0081 ha, dzieli się na działki nr:

 - 73/7 o pow. 0,0060 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 73/8 o pow. 0,0021 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

8. Działka nr 74/4 objęta KR1P/00181677/3 o pow. 1,6524 ha, dzieli się na działki nr:

 - 74/5 o pow. 0,0079 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 74/6 o pow. 0,1331 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 74/7 o pow. 0,1162 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 74/8 o pow. 0,2962 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

 - 74/9 o pow. 1,0987 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

9. Działka nr 235/1 objęta KR1P/00282976/7 o pow. 0,0016 ha, dzieli się na działki nr:

 - 235/3 o pow. 0,0005 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 235/4 o pow. 0,0011 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

10. Działka nr 300 objęta KR1P/00030715/9 o pow. 0,0902 ha, dzieli się na działki nr:

 - 300/1 o pow. 0,0098 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 300/2 o pow. 0,0804 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

11. Działka nr 301 objęta LWH 283 Płaszów o pow. 0,0712 ha, dzieli się na działki nr:

 - 301/1 o pow. 0,0115 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 301/2 o pow. 0,0597 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

12. Działka nr 302 objęta KR1P/00040345/7 o pow. 0,0289 ha, dzieli się na działki nr:

 - 302/1 o pow. 0,0191 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 302/2 o pow. 0,0097 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

13. Działka nr 304 objęta KR1P/00041565/2, KR1P/00042915/8, KR1P00040338/5, KR1P/00039121/1, KR1P/00042610/0, KR1P/00008872/4, o pow. 0,0883 ha, dzieli się na działki nr:

 - 304/1 o pow. 0,0461 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 304/2 o pow. 0,0024 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

14. Działka nr 309 objęta KR1P/00042347/5, KR1P/0042681/8 o pow. 0,0051 ha, dzieli się na działki nr:

 - 309/1 o pow. 0,0021 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 309/2 o pow. 0,0030 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

15. Działka nr 318 objęta KR1P/00227414/7 o pow. 0,0063 ha, dzieli się na działki nr:

 - 318/1 o pow. 0,0050 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 318/2 o pow. 0,0012 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

16. Działka nr 319 objęta KR1P/00138955/0 o pow. 0,0027 ha, dzieli się na działki nr:

 - 319/1 o pow. 0,0015 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 319/2 o pow. 0,0011 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

17. Działka nr 320 objęta KR1P/00020343/7 o pow. 0,0029 ha, dzieli się na działki nr:

 - 320/1 o pow. 0,0016 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 320/2 o pow. 0,0013 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

18. Działka nr 321 objęta KR1P/00170721/7 o pow. 0,0037 ha, dzieli się na działki nr:

 - 321/1 o pow. 0,0020 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 321/2 o pow. 0,0018 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

19. Działka nr 322 objęta LWH 780 Płaszów o pow. 0,0035 ha, dzieli się na działki nr:

 - 322/1 o pow. 0,0018 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 322/2 o pow. 0,0017 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

20. Działka nr 323 objęta LWH 518 Płaszów o pow. 0,0034 ha, dzieli się na działki nr:

 - 323/1 o pow. 0,0017 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 323/2 o pow. 0,0017 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

21. Działka nr 324 objęta KR1P/00005565/8 o pow. 0,0040 ha, dzieli się na działki nr:

 - 324/1 o pow. 0,0023 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 324/2 o pow. 0,0017 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

22. Działka nr 325 objęta LWH 211 Płaszów o pow. 0,0031 ha, dzieli się na działki nr:

 - 325/1 o pow. 0,0004 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 325/2 o pow. 0,0027 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

23. Działka nr 326 objęta KR1P/00004143/7 o pow. 0,0356 ha, dzieli się na działki nr:

 - 326/1 o pow. 0,0345 ha – przeznaczona pod budowę drogi,

 - 326/2 o pow. 0,0011 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu,

 

Wnioskiem objęto również konieczność wejścia w teren działek (w odniesieniu do działek które uległy podziałowi, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, natomiast w nawiasie podano numer działki po podziale, przeznaczonej w części pod realizację poniżej wymienionego obowiązku), położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, co do których konieczne jest nałożenie w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

- obowiązku dokonania rozbiórki i budowy sieci uzbrojenia terenu: działki nr 70/5 (70/10), 73/2 (73/6), 74/4 (74/8, 74/9) obręb 14 Podgórze oraz 368, 388 obręb 15 Podgórze,

- obowiązku dokonania budowy lub przebudowy zjazdów: działki nr 300 (300/2), 301 (301/2), 302 (302/2), 304 (304/2) obręb 14 Podgórze,

- obowiązku dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych: działki nr 72/3 (72/6), 72/4 (72/7), 73/3 (73/8), 74/4 (74/5), 235/1 (235/4), 309 (309/2), 325 (325/2), 326 (326/2), 69/11, 69/15, 69/17, 69/19, 69/21, 69/27, 71/2, 72/2, 73/4, 207/16, 207/17, 207/18, 216/2, 234/2, 235/2, 238/1, 238/3, 238/6, 238/7obręb 14 Podgórze oraz nr 306/5, 306/7, 306/17, 306/18, 306/19, 306/24, 306/25, 367, 368, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 388 obręb 15 Podgórze.

 

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania, mogą zapoznać się z całością dotychczas zgormadzonego materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa – ul. Mogilska 41, w terminie 7 dni od daty doręczenia. Telefon do inspektora prowadzącego postępowanie: 616 81 10.

Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7.30 do 15.00.

 

Ponadto strony w każdym stadium postępowania będą mogły zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. włączone jest do akt sprawy, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2020-02-17
Data publikacji:
2020-02-17
Data aktualizacji:
2020-02-17