Dokument archiwalny
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”.

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”.

OGŁOSZENIE

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”.

 

Tytuł zadania publicznego: „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”.

 

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego:

 

1) w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – 165 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),

2) w 2021 r. – 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

3) w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku - 187 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

 

Termin realizacji zadania publicznego: 1 kwietnia 2020 roku do 31 października 2022 roku.

 

Miejsce realizacji zadania publicznego: lokal na terenie miasta Krakowa w Dzielnicy I Stare Miasto, do którego Oferent posiada tytuł prawny, co najmniej na okres realizacji zadania publicznego.

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków zleciła realizację przedmiotowego zadania publicznego w 2019 roku. Na realizację zadania publicznego w 2019 r. udzielono dotacji w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). W 2020 r. na realizację zadania publicznego, planuje się udzielić dotacji w wysokości 165 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

 

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”, polegającego na prowadzeniu stacjonarnej Placówki, w której będą realizowane działania związane ze wsparciem rodziców (poprzez których rozumie się także opiekunów faktycznych) zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo.

 

1. Adresaci zadania publicznego.

Adresatami zadania publicznego są zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice i ich dzieci w wieku do lat 3 oraz osoby oczekujące na potomstwo, którzy w trosce o prawidłowy rozwój dziecka poszukują pomocy specjalistów lub wsparcia ze strony osób w podobnej sytuacji życiowej.

 

W okresie realizacji zadania publicznego wsparciem powinno zostać objętych co najmniej:

1) w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – 300 rodzin,

2) w 2021 roku – 400 rodzin,

3) w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku – 330 rodzin.

 

2. Zadania Placówki.

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnej Placówki mającej na celu psychologiczne wsparcie rodziców z dziećmi w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo, i której nadrzędnym zadaniem jest profilaktyka i wykrywanie zaburzeń w relacjach rodzinnych. Placówka winna także udzielać pomocy w budowaniu zdrowych, pozytywnych więzi rodzinnych, stanowiących podstawę prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka i zapobiegać patologiom wynikającym z upośledzonych relacji rodziców z dzieckiem oraz przemocy w rodzinie poprzez m.in. fachową pomoc w zrozumieniu zachowań dziecka.

 

Działania Placówki mają być skierowane na relacje dziecko – rodzic oraz na relacje rówieśnicze. Placówka ma mieć charakter prewencyjny, a nie leczniczy. Korzystanie z Placówki nie jest uwarunkowane wcześniejszą diagnozą dziecka.

 

Ponadto do zadań Placówki należy w szczególności: wczesna socjalizacja dzieci, trening stopniowej separacji między dzieckiem a rodziną, przygotowujący do przejęcia opieki nad dzieckiem przez np. żłobek, przedszkole lub osobę obcą, pomoc w wyjściu rodzica z domowej izolacji i poczucia osamotnienia, które mogą sprzyjać np. występowaniu u matek depresji poporodowej. Placówka powinna prowadzić także działalność upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia statystyk, w tym w zakresie liczby rodzin i osób korzystających z Placówki.

 

3. Funkcjonowanie Placówki i warunki lokalowe.

 

Placówka ma funkcjonować w Krakowie, na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, w lokalu do którego Oferent posiada tytuł prawny. Nie dopuszcza się prowadzenia Placówki w lokalach mieszkalnych. Pomieszczenia, w których będą przebywać rodzice i dzieci, nie mogą znajdować się poniżej poziomu parteru budynku. Jednocześnie pomieszczenia te muszą mieć zapewniony dostęp do światła dziennego.

 

Placówka powinna być otwarta co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez co najmniej 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz do godziny 19.00. Placówka może być otwarta także w soboty.

 

Placówka winna funkcjonować:

1) w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – co najmniej

760 godzin,

2) w 2021 roku – co najmniej 1008 godzin,

3) w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku – co najmniej

840 godzin,

- z zachowaniem poniższych wymogów.

 

Placówka ma być dostępna nieodpłatnie. Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty. Przez cały okres funkcjonowania Placówki, w godzinach jej otwarcia, do dyspozycji rodzin winno być co najmniej dwóch terapeutów.

 

W Placówce winien funkcjonować grafik dyżurów terapeutów w taki sposób, aby rodziny z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem mogły ustalić jacy terapeuci w danym dniu będą pełnić dyżur w Placówce i udzielać wsparcia.

 

Pobyt i korzystanie z placówki nie wymaga wcześniejszego umówienia. Placówka winna dysponować co najmniej: dostosowanym pomieszczeniem do przyjmowania rodzin z dziećmi, miejscem do rozmów z terapeutami, miejscem kuchennym oraz toaletą i przewijakiem dla niemowląt. Placówka osobom korzystającym ze wsparcia powinna zapewniać możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy, soku lub wody).

 

Na etapie składania oferty dopuszcza się sytuację, w której Oferent w ofercie oświadcza, że będzie posiadał tytuł prawny do lokalu, w którym zamierza realizować zadanie publiczne (co najmniej na okres realizacji zadania publicznego), w przypadku przyznania mu dotacji na realizację zadania publicznego. W takim przypadku umowa dotacyjna może zostać zawarta

z Oferentem, wyłącznie w przypadku okazania, przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do tego lokalu.

 

Informacje w zakresie tytułu prawnego do lokalu, w którym Oferent zamierza realizować zadanie publiczne oraz szczegółowe warunki lokalowe i wyposażenia, w tym planowanego doposażenia, należy przedstawić w punkcie IV podpunkt 2 oferty.

 

 

4. Kadra Placówki.

Celem realizacji zadań placówki, Oferent zobowiązany jest do utworzenia zespołu terapeutów i zorganizowania ich pracy według własnej koncepcji, przy czym wymaga się, aby w skład zespołu wchodził co najmniej jeden psycholog i jeden psychoterapeuta. Placówka przez cały okres jej funkcjonowania winna także zapewniać animatora ds. opieki nad dziećmi.

 

Koncepcję dotyczącą utworzenia i pracy zespołu terapeutów należy przedstawić w punkcie IV podpunkt 2 oferty.

 

 

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania publicznego jest utworzenie i prowadzenie, zgodnie z warunkami realizacji zadania publicznego, stacjonarnej Placówki mającej na celu psychologiczne wsparcie rodziców z dziećmi w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo.

 

 

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Prowadzenie Placówki co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez co najmniej 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz do godziny 19.00.

2. Zapewnienie do dyspozycji rodzin, w godzinach otwarcia Placówki, co najmniej dwóch terapeutów, w tym: psycholog i/lub psychoterapeuta.

3. W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Placówki skorzysta co najmniej:

1) w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – 300 rodzin,

2) w 2021 roku – 400 rodzin,

3) w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku – 330 rodzin.

 

Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków.

 


ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

2. W konkursie do realizacji zadania publicznego może zostać wybrana wyłącznie jedna oferta. Dotacja może wynieść maksymalnie:

1) 165 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w tym do 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na doposażenie Placówki,

2) 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w 2021 roku, w tym do 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na doposażenie Placówki,

3) 187 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 października 2022 roku.


Oferty, w których wnioskowana kwota dotacji będzie przekraczać możliwą maksymalną kwotę dotacji będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.


3. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w 2020 r. i 2021 r. można uwzględnić zakup doposażenia Placówki, przy czym koszt ten nie może przekroczyć 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Koszt ten należy wykazać w kosztach realizacji działań w ramach zadania publicznego.

4. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Gminy Miejskiej Kraków może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

5. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

6. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

7. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

8. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 10% danego kosztu.

9. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im. Opis ryzyk i sposoby zabiegania im należy wskazać do każdego z zakładanych rezultatów w pkt III podpunkt 5 oferty.

10. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

11. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

12. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

13. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy Oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy Oferent oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

14. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

15. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

16. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) – zwanej w dalszej części ogłoszenia ustawą, po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

17. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do kontaktu z pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i uzgodnienia warunków jego realizacji, w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.

18. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

19. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt 15.

20. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

21. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kraków wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w umowie.

22. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, Oferent sporządza sprawozdania, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

 

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 2 marca 2020 r. o godz. 12.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. nr 4B, piętro 3 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta/Oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

 

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania publicznego.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl.

3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 4B, piętro 3 lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków). Termin składania ofert określony został w pkt 5 działu pn. „SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT” (powyżej).

4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania publicznego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

6. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

8. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie;

2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem);

3) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników (jeśli są wymagane);

4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;

5) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;

6) złożenie oferty przez organizację pozarządową, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

7) złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego;

8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS;

9) złożenie oferty, w której wnioskowana dotacja przekracza maksymalną kwotę dotacji, określoną w ogłoszeniu o konkursie.

9. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej Oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

10. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej lokalu, w którym Oferent zamierza realizować zadanie publiczne.

11. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.

12. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.

13. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

14. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład własny niefinansowy (w tym osobowy i rzeczowy),

5) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

15. Dotację może otrzymać Oferent jeżeli oferta otrzyma co najmniej 17 punktów.

16. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona, w terminie do dnia 27 marca 2020 r.

17. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

18. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu,

oraz udostępnia się je w:

1) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,

2) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.

19. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

a) nie zostanie złożona żadna oferta,

b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

20. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS:

 

1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.

3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.

4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.

7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.

8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30 w Urzędzie Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 4B, piętro 3 lub pod numerem tel. 12/616-50-58 - w zakresie zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania i w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, na realizację zadania pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”.

2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

1) przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

2) do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego,

3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

7. Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.

8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.),

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 14 lutego 2020 roku o godz. 10.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój 4B, piętro 3 w godz. 7.40-15.30 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl.

11. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

 

 

 

WAŻNE DOKUMENTY:

 

1. Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków.

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXX/792/19 z dnia 5 grudnia 2019 r.

3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl,

w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

załącznik nr 1 – formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 2 – formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 3 – karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 5 – formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANTONINA BIAŁEK
Data wytworzenia:
2020-02-07
Data publikacji:
2020-02-07
Data aktualizacji:
2020-02-07