Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-01-4.6740.1.1624.2019.AWA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "ZEFIR" wraz z instalacjami wewnętrznymi (centralnego ogrzewania z wymiennikownią, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną i teletechniczną) i garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, w tym infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na północnej części działek nr 5/13, 6/9, 7/9, 8/9 obr. 61 Podgórze przy ul. Podedworze w Krakowie.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                       Kraków, dnia: 31.01.2020 r.

 

AU-01-4.6740.1.1624.2019.AWA

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji znak Nr 183/6740.1/2020 z dnia 31.01.2020 r , znak AU-01-4.6740.1.1624.2019.AWA

dla inwestycji pn: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "ZEFIR" wraz z instalacjami wewnętrznymi (centralnego ogrzewania z wymiennikownią, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną i teletechniczną) i garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, w tym infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na północnej części działek nr 5/13, 6/9, 7/9, 8/9 obr. 61 Podgórze przy ul. Podedworze w Krakowie.

W zakresie kubatury:

• Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "ZEFIR" wraz z garażem podziemnym.

• instalacjami wewnętrznymi wewnątrz budynku: centralnego ogrzewania z wymiennikownią wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczną i słaboprądową

W zakresie zagospodarowania terenu:

• Budowy naziemnych miejsc postojowych, drogi wewnętrznej, chodników, placu zabaw, zieleńców,

W zakresie infrastruktury technicznej:

• budowy wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku

• budowy wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnym na zewnątrz budynku

• budowy wewnętrznej instalacji oświetlenia terenu na zewnątrz budynku

• budowy kanalizacji teletechnicznej na zewnątrz budynku

Na północnej części działek 5/13, 6/9, 7/9, 8/9 obr. 61 j. ewid. Podgórze przy ul. Podedworze w Krakowie.

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 31.01.2020 r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska, 41, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2020-01-31
Data publikacji:
2020-01-31
Data aktualizacji:
2020-01-31