Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-02-2.6732.138.2019.WWY

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 59/1 obr. 17 Sródmieście z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi i w części parteru, lokalami usługowymi w części parteru, z zachowaniem istniejącego wjazdu od ul. Grzegórzeckiej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 59/1, 61/7 obr. 17 Sródm. oraz dodatkowo na działkach 253/6, 255/10, 255/9, 60/2, 61/6, 58/1 obr. 17 Sródm. w zakresie infrastruktury technicznej przy ul. Grzegórzeckiej 41 w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 31.01.2020 r.

AU-02-2.6732.138.2019.WWY

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji znak AU-02-2.6732.138.2019.WWY z dnia 31.01.2020 r., Nr AU-2/6732/62/2020 stwierdzającej z urzędu wygaśnięcie decyzji Nr AU-2/7331/4356/08 z dnia 28.11.2008 r . o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 59/1 obr. 17 Sródmieście z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi i w części parteru, lokalami usługowymi w części parteru, z zachowaniem istniejącego wjazdu od ul. Grzegórzeckiej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 59/1, 61/7 obr. 17 Sródm. oraz dodatkowo na działkach 253/6, 255/10, 255/9, 60/2, 61/6, 58/1 obr. 17 Sródm. w zakresie infrastruktury technicznej przy ul. Grzegórzeckiej 41 w Krakowie”.

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 31.01.2020 r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIOLETTA WYKURZ
Data wytworzenia:
2020-01-31
Data publikacji:
2020-01-31
Data aktualizacji:
2020-01-31