Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania .

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów Osiedla Mistrzejowice 9 dz. nr 309/1 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Oświecenia 16 dz. nr 118/32 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Oświecenia 28 dz. nr 118/15 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Oświecenia 31 dz. nr 118/11 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Oświecenia 33 dz. nr 117/11 obr. 5 Nowa Huta.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 

 

Kraków, dnia 16.01.2020r.

WS-05.6131.1.728.2019.SC

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2096 ze zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1614 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej " Oświecenia" w Krakowie, osiedle Oświecenia 45, 31-636 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów Osiedla Mistrzejowice 9 dz. nr 309/1 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Oświecenia 16 dz. nr 118/32 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Oświecenia 28 dz. nr 118/15 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Oświecenia 31 dz. nr 118/11 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Oświecenia 33 dz. nr 117/11 obr. 5 Nowa Huta.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 04.02.2020 r. o godz. 12.00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia”, os. Oświecenia 40, pok. nr 2.

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się Spółdzielnię Mieszkaniową " Oświecenia" w Krakowie, osiedle Oświecenia 45, 31-636 Kraków reprezentowanej przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika do:

1. stawienia się na rozprawę

2. okazania przedmiotu oględzin

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 16 stycznia 2020r.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2020-01-16
Data publikacji:
2020-01-16
Data aktualizacji:
2020-01-16