Dokument archiwalny
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

,,Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych z garażami podziemnymi na działkach nr: 284/3, 283, 284/1 obr. 9 Podgórze wraz z budową zjazdu na działkach nr: 340, 284/2, 288/1, 288/2 obr. 9 Podgórze i budowa zjazdu na działce nr. 275/1 obr. 31 przy ul. Pychowickiej w Krakowie"

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.80.2018.MP

Kraków, dnia 19.12.2019r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 13.06.2018r. Pana Wacława Proroka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ,,P.P.U.H. Wakom" (ul. Nadwiślańska 13, 34-115 Ryczów), postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych z garażami podziemnymi na działkach nr: 284/3, 283, 284/1 obr. 9 Podgórze wraz z budową zjazdu na działkach nr: 340, 284/2, 288/1, 288/2 obr. 9 Podgórze i budowa zjazdu na działce nr. 275/1 obr. 31 przy ul. Pychowickiej w Krakowie"- które prowadzone jest obecnie w zmodyfikowanym wariancie nr 3 - zakładającym budowę dwóch budynków mieszkalnych o kaskadowej bryle i maksymalnej liczbie pięter do 7 kondygnacji tj. 7, 6 i 5 oraz dwóch kondygnacjach podziemnych.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) i art. 4 ust. 1-3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1712), zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 503 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 – 15.30.

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.

Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 19 grudzień 2019r.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2019-12-19
Data publikacji:
2019-12-19
Data aktualizacji:
2019-12-19