Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta

„Budowa drogi KDL (klasy lokalnej - L, kategorii gminnej) dł. 222,77 mb, od km lok. 0+315.96 do km lok. 0+538.73 - etap B łączącej Al. Pokoju i ul. Fabryczną w Krakowie”

AU-01-2.6740.4.1.2019.BUR                       Kraków, 12.12.2019 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu 10.12.2019 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr 20/6740.4/2019 z 20.09.2019 r., znak: AU-01-6.6740.4.1.2019.BUR

 

Na podstawie art. 11 c, 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) w związku z art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia że, wobec decyzji nr 20/6740.4/2019 z dnia 20.09.2019 r. znak: AU-01-6.6740.4.1.2019.BUR, wydanej dla inwestycji:

„Budowa drogi KDL (klasy lokalnej - L, kategorii gminnej) dł. 222,77 mb, od km lok. 0+315.96 do km lok. 0+538.73 - etap B łączącej Al. Pokoju i ul. Fabryczną w Krakowie”

 

zostało wydane postanowienie z 10.12.2019 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w powyższej decyzji.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41 w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.

Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od ukazania się w prasie obwieszczenia o wydaniu postanowienia z dnia 10.12.2019 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2019-12-12
Data publikacji:
2019-12-12
Data aktualizacji:
2019-12-12