Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta

„Rozbudowa ul. Lubockiej w Krakowie"

AU-01-6.6740.4.13.2019.BUR

 

Kraków, dnia 9.12.2019 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E   Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz.U. 2018 poz. 2096) w związku z art. 11f ust. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018r. poz. 1474) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 4.12.2019 r., została wydana decyzja nr 25/6740.4/2019 znak: AU-01-6.6740.4.13.2019.BUR, o zezwoleniu na realizację drogi pn.:

Rozbudowa ul. Lubockiej w Krakowie, w zakresie wykonania:

• Rozbudowy ulicy Lubockiej (droga publiczna kategorii powiatowej, klasy L), od hm 0-01,40 do hm 1+56,50;

• Rozbudowy jezdni ulicy Lubockiej o długości ok. 155m od budynku nr 35 do działki nr 118 obr. 12 j. ewid. Nowa Huta, od hm 0+00,00 do hm 1+55,12;

• Przebudowa innej drogi publicznej tj. ul. Burzowej (droga publiczna kategorii gminnej, klasy D), w ciągu ul. Burzowej od hm 0+00,00 do hm 0+13,87;

• Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ulicy Lubockiej i ul. Burzowej, w hm 0+19,58 w ciągu ul. Lubockiej;

• Budowa obustronnego chodnika na całej długości wnioskowanego odcinka ul. Lubockiej, od hm 0+01,18 do hm 1+55,12;

• Przebudowa istniejących zjazdów w ciągu ul. Lubockiej o szerokościach od 3,00m do 6,00m, w: hm 0+10,00, hm 0+27,30, hm 0+48,63, hm 0+65,50, hm 0+70,60, hm 1+07,47, hm 1+21,35, hm 1+31,30, hm 1+36,35;

• Budowa zatoki przystankowej wraz z peronem przystankowym i wiatą przystankową po północnej stronie jezdni ul. Lubockiej, od hm 0+79,83 do hm 1+39,25;

• Rozbiórka istniejącego przepustu oraz budowa przepustu żelbetowego monolitycznego w hm 0+32,87 ul. Lubockiej, o przekroju prostokątnym wraz z betonowymi murkami naprowadzającymi poniżej przepustu;

• Likwidacja, poprzez zasypanie, rowu przydrożnego wzdłuż południowej strony ul. Lubockiej, od hm 0+29,85 do hm 1+49,05;

• Budowa kanalizacji deszczowej 400mm wraz z wylotem wód opadowych i roztopowych do rowu na działce nr 416 obr. 12 j. ewid. Nowa Huta, wraz z przy kanalikami 200mm, w ciągu ul. Lubockiej w hm 0+10,25 oraz od hm 0+29,85 do hm 1+41,00;

• Budowa 8 studzienek wodnościekowych podłączonych do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej, w hm 0+10,00, hm 0+32,05; hm 0+54,66, hm 0+57,66, hm 0+85,65, hm 1+12,16, hm 1+41,00;

• Przebudowa kolidującej kablowej sieci elektroenergetycznej na odcinku drogi od hm 1+01,20 do hm 1+31,95, demontaż kolidującego kabla;

• Przebudowa kolidującej sieci gazowej z rur 063mm PE100 RC SDR11 wraz z przepięciem istniejących przyłączy do projektowanej sieci, demontaż istniejących rur, ma odcinku drogi od hm 0+02,05 do hm 1+05,55;

• Przebudowa kolidujących kablowych sieci teletechnicznych, demontaż kolidujących odcinków sieci, na odcinku drogi od hm 0+06,40 do hm 1+25,00, zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej rurą osłonową dwudzielną na dl. około 8,0mb;

• Wycinka kolidującej zieleni, w hm 0+35,00 do hm 0+42,00 oraz od hm 0+75,00 do hm 0+95,00.

zlokalizowanych na:

• części działek nr: 75/2 (75/11), 75/6 (75/7, 75/9, 75/10), 455 (455/2, 455/4) obr. 12 j. ew. Nowa Huta w Krakowie (w nawiasach podano numery działek po podziale przeznaczoneych pod pas drogowy);

• działkach przeznaczonych do ustalenia obowiązku przebudowy innych dróg publicznych, nr: 416 obr. 12, j. ew. Nowa Huta w Krakowie;

• działkach przeznaczonych do ustalenia obowiązku przebudowy zjazdów, nr: 75/6 (75/8), 75/3, 455 (455/3) obr. 12 j. ew. Nowa Huta w Krakowie (w nawiasach podano numery działek po podziale);

• działkach przeznaczonych do ustalenia obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, nr: 75/2 (75/12), 75/6 (75/8) obr. 12 j. ew. Nowa Huta w Krakowie (w nawiasach podano numery działek po podziale).”

 

Decyzją nr 25/6740.4/2019 z 2.12.2019 r., zezwolono na realizację drogi na w/w działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:

 

jednostka ewidencyjna Kraków- Nowa Huta; obręb 12:

 

1. Działka nr 455 objęta KR1P/00310371/2 o pow. 2,5558 ha, dzieli się na działki nr:

● 455/1 o pow. 0,8365 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

455/2 o pow. 0,1740 ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 455/3 o pow. 0,0027 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

455/4 o pow. 0,0199 ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 455/5 o pow. 01,5227 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

 

2. Działka nr 75/6 objęta KR1P/00242793/8 o pow. 0,1299 ha, dzieli się na działki nr:

75/7 o pow. 0,0003 ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 75/8 o pow. 0,1124 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

75/9 o pow. 0,0100 ha – przeznaczona pod budowę drogi

75/10 o pow. 0,0072 ha – przeznaczona pod budowę drogi

 

3. Działka nr 75/2 objęta KR1P/00091484/5 o pow. 0,0575 ha, dzieli się na działki nr:

75/11 o pow. 0,0057 ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 75/12 o pow. 0,0518 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

 

Informuje się, że zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, przeznaczone pod drogę stają się z mocy prawa własnością Miasta Kraków (miasta na prawach powiatu), z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym przez Prezydenta Miasta Krakowa w odrębnej decyzji.

Pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej drogi pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji nr 25/6740.4/2019 z dnia 4.12.2019 r. w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 14.30, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W odwołaniu od decyzji strony mogą złożyć wniosek o przeprowadzenie przez organ II instancji postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania przed doręczeniem niniejszej decyzji jest nieskuteczne.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Wyjaśnia się, że zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o wydaniu decyzji pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczeń w Urzędzie Miasta Krakowa, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa oraz w prasie lokalnej.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 4g-5a specustawy jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Art. 5. Specustawy. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18.

Art. 5a. specustawy. Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, o której mowa w ust. 4g. Wypłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (stosowne oświadczenie należy złożyć u zarządcy drogi).

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2019-12-09
Data publikacji:
2019-12-09
Data aktualizacji:
2019-12-09