Dokument archiwalny
Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.1483.2019.ERM

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKLAMI USŁUGOWYMI, GARAŻEM PODZIEMNYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (ELEKTRYCZNĄ, WOD.-KAN., OGRZEWCZĄ, C.O., STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZ. NR 103/2, 103/17, 104/2 OBR. 45 KROWODRZA WRAZ Z BUDOWĄ ZJAZDU Z DZIAŁKI NR 303 OBR. 45 KROWODRZA NA DZIAŁKĘ NR 103/2, PRZY UL. SKŁADOWEJ W KRAKOWIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                      Kraków, dnia 27.11.2019 r.

AU-01-1.6740.1.1483.2019.ERM

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 27.11.2019 r. decyzji nr 2317/6740.1/2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKLAMI USŁUGOWYMI, GARAŻEM PODZIEMNYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (ELEKTRYCZNĄ, WOD.-KAN., OGRZEWCZĄ, C.O., STACJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZ. NR 103/2, 103/17, 104/2 OBR. 45 KROWODRZA WRAZ Z BUDOWĄ ZJAZDU Z DZIAŁKI NR 303 OBR. 45 KROWODRZA NA DZIAŁKĘ NR 103/2, PRZY UL. SKŁADOWEJ W KRAKOWIE”.

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 3.12.2019 r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 8.30 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA DYBEK
Data wytworzenia:
2019-12-03
Data publikacji:
2019-12-03
Data aktualizacji:
2019-12-03