Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenu przy ul. Rydygiera 19, klatka VI dz. nr 35/16 obr. 58 Podgórze.

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 03.12.2019 r.

WS-05.6131.1.705.2019.KZ

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1614 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Rżąka", ul. Rydygiera 9/20, 30-695 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenu przy ul. Rydygiera 19, klatka VI dz. nr 35/16 obr. 58 Podgórze.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 15-01-2020 r. o godz. 9:30 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. Rydygiera 19.

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się Spółdzielnię Mieszkaniową "Rżąka", ul. Rydygiera 9/20, 30-695 Kraków, do:

1. stawienia się na rozprawę

2. okazania przedmiotu oględzin

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 3 grudnia 2019 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA PAMUŁA
Data wytworzenia:
2019-12-03
Data publikacji:
2019-12-03
Data aktualizacji:
2019-12-03