Dokument archiwalny
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn.: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie:

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Tytuł zadania publicznego: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów

 

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

w roku 2020 – środki w wys. 960 000,00 zł

w roku 2021 – środki w wys. 960 000,00 zł

 

Termin realizacji zadania: Od 1 lutego 2020 r. do 30 grudnia 2021 r.

 

Miejsce realizacji zadania: Lokal wskazany przez organizację, biorącą udział w konkursie mieszczący się na terenie Miasta Krakowa. Organizacja oświadcza w ofercie, że posiada tytuł prawny do ww. lokalu na okres realizacji zadania.

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w poprzednich konkursach ofert przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości: 16 378 045,59 zł.

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

Konkurs ma na celu wybór ofert, które pozwolą na poprawę jakości i poziomu życia osób starszych 60 + poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów w ramach tworzonych Centrów Aktywności Seniorów w lokalizacji wskazanej na terenie Miasta Krakowa.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Rekrutację seniorów (min. 75 osób) – obowiązkowa deklaracja przystąpienia do CAS-u.
 2. Promocję idei wolontariatu i kształtowanie zachowań społecznych wśród uczestników CAS (organizowanie prelekcji, spotkań, szkoleń, wizyt studyjnych tematycznie związanych z działalnością społeczną) oraz opracowanie i wdrożenie w CAS systemu nagradzania najbardziej aktywnych społecznie seniorów.
 3. Organizację w CAS, we współpracy z właściwą komórką UMK, działań prospołecznych na rzecz Centrów Aktywności Seniorów, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej. W działania prospołeczne zaangażowanych będzie minimum 20 osób.
 4. Udostępnianie lokalu dla seniorów 5 dni w tygodniu przynajmniej 4 godziny dziennie, z wyjątkiem Wielkiego Piątku, 2 Maja, Wigilii i Sylwestra.
 5. Obowiązkowe wyposażenie lokalu w:
 • minimum 1 komputer z dostępem do Internetu,
 • 10 kompletów kijków nordic-walking,
 • 10 karimat.
 1. Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym - minimum 5 kursów, wymienionych poniżej w ramach powstałego CAS-u, które będą odbywać się co najmniej raz w tygodniu po jednej godzinie zegarowej:
 • obsługi urządzeń związanych z nowymi technologiami: komputer, telefon komórkowy, tablet, etc.,
 • fotograficzno-filmowy,
 • samoobrony,
 • zdrowego gotowania i odżywiania się, utrzymania sprawności fizycznej i akceptacji siebie w starości,
 • mediacji,
 • pierwszej pomocy,
 • języków obcych,
 • działań proekologicznych,
 • małej poligrafii,
 • szycia, haftowania,
 • opieki nad osobą niepełnosprawną i obłożnie chorą,
 • plastyczny (rzeźby, malarstwa, makramy etc.),
 • historii sztuki,
 • wiedzy obywatelskiej szczególnie dotyczącej spraw samorządowych.

Dopuszczalne jest zorganizowanie dwóch grup danego kursu o zróżnicowanym poziomie zaawansowania.

 1. Prowadzenie cyklicznych zajęć o charakterze rozwojowym minimum 5 zajęć, z poniższego zakresu:
 • zdrowy tryb życia,
 • gry stolikowe i ruchowe tj. brydż, szachy, bule (petanka), krykiet itp.,
 • nordic-walking,
 • przygotowujące do turystyki wodnej, pieszej, rowerowej,
 • teatralne,
 • wokalne,
 • taneczne,
 • kurs pływania
 • zajęcia sportowe, gimnastyczne,
 • artystyczne (np. malarstwo, rzeźba, gra na instrumentach muzycznych itp.)
 1. Prowadzenie działań w obszarze działań międzypokoleniowych, np.:
 • działania sąsiedzkie, integrujące różne grupy wiekowe,
 • inicjatywy obywatelskie (mieszkańcy w różnym wieku łączą siły, aby rozwiązać ważny problem),
 • inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku,
 • wolontariat seniorów na rzecz dzieci (korepetycje, prowadzenie zajęć, czytanie dzieciom książek, wsparcie wychowawcze),
 • wolontariat młodych osób na rzecz starszych, samotnych,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach organizowanych i prowadzonych przez młodzież.
 1. Zapewnienie seniorom pełnej dostępności do oferty poprzez:
 • organizowanie zajęć w lokalu Centrum Aktywności Seniorów lub w jego najbliższej okolicy – za wyjątkiem tych, które wymagają szczególnych warunków i specjalistycznego sprzętu, niedostępnych w siedzibie CAS,
 • angażowanie beneficjentów do wspólnego organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych po okolicy i po Krakowie, wyjść do muzeów, kin, teatrów, opery, filharmonii itp. oraz współpracy z innymi CAS-ami powstałymi w ramach lokalnej sieci,
 • comiesięczne informowanie UMK o planowanych działaniach w ramach CAS drogą mailową na adres:dlaseniora@um.krakow.pl do 25 dnia miesiąca poprzedzającego nowy harmonogram oraz informowanie UMK na bieżąco o każdej planowanej zmianie miesięcznego harmonogramu drogą mailową na adres dlaseniora@um.krakow.pl. UMK zastrzega sobie możliwość zakwestionowania działań niezgodnych z ww. harmonogramami.
 1. Uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, seminariach, imprezach, organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa, zapewniających skoordynowaną realizację Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020.

 

Pozostałe warunki:

 1. Oferent opracuje Regulamin działania CAS i będzie informował Urząd Miasta Krakowa o wszelkich zmianach dotyczących ww. regulaminu.
 2. Oferent zapewnienia, że zakupiony sprzęt ruchomy oraz wyposażenie, będzie udostępniany seniorom co najmniej 3 lata od daty zakończenia umowy. z wyłączeniem sytuacji, gdy uległ on zamortyzowaniu, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 3. Oferent z przekazanej kwoty dotacji może maksymalnie przeznaczyć 10% na doposażenie zgodne z wymogami konkursu – w kalkulacji kosztów realizacji zadania w roku 2020 r.
 4. Urząd Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo wizji lokalnej lokalu lub lokalów wskazanych w ofercie jako miejsce realizacji zadania publicznego.
 5. Zlecający może odstąpić od podpisania umowy, jeśli Oferent w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu nie dostarczy tytułu prawnego (na okres realizacji zadania) do lokalu wskazanego w ofercie. W ww. sytuacji Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zawarcia umowy.
 6. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.

 

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów, z których każde będzie miejscem integracji i aktywizacji co najmniej 75 osób w wieku 60+ z terenu Krakowa. CAS musi posiadać lokal dostępny dla seniorów 5 dni w tygodniu przynajmniej 4 godziny dziennie (z wyjątkiem dni świątecznych, Wielkiego Piątku, 2 Maja, Wigilii i Sylwestra) w okresie realizacji zadania, tj. od lutego 2020 r. do grudnia 2021 r.

 

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

W trakcie realizacji zadania zrekrutowanych zostanie co najmniej 75 osób w wieku 60+. Do prowadzenia zajęć i obsługi zadania zaangażowanych zostanie co najmniej 10 osób, w tym wolontariusze, natomiast w działania prospołeczne zaangażowanych będzie minimum 20 osób. CAS będzie otwarty: od 1 lutego do 30 grudnia 2020 r. – min. 230 dni x 4 godziny, tj. 920 godzin, a od 4 stycznia do 30 grudnia 2021 r. – min. 250 dni x 4 godziny, tj. 1000 godzin. Godziny takie mogą być tożsame z tzw. kawiarenką / godzinami dyżurów w CAS, o ile wykazane zostanie to w ofercie. W powyższych okresach zrealizowana zostanie również wskazana w ofercie liczba godzin zajęć (edukacyjnych, rozwojowych, międzypokoleniowych). Do godzin zajęciowych (45 lub 60 minut, w zależności od specyfiki zajęć i grupy) nie zaliczana będzie tzw. kawiarenka, czyli godziny otwarcia / dyżury w CAS bez zorganizowanych w tym czasie zajęć z osobą prowadzącą. Wycieczki i wspólne wyjścia (o ile nie są formą zajęć) wykazywane będą osobno, a ich liczba lub czas ich trwania (liczba godzin) będą zgodna z ofertą. W trakcie realizacji zadania CAS zaangażuje się w co najmniej 6 wydarzeń, organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Kraków lub inne instytucje działające w porozumieniu z Miastem, w tym co najmniej w 3 wydarzenia w 2020 r. Pozostałe rezultaty realizacji zadania publicznego powinny być zgodne z wartością docelową wskazaną w ofercie lub jej aktualizacji.

 

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 661/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2019/661/w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_przeprowadzania_otwartych_konkursow_ofert_w_Gminie_Miejskiej_Krakow_w_roku_2019.html

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 

 1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.
 2. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 3. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 4. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy.
 5. Dopuszcza się pobieranie opłat od beneficjentów zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód całkowicie przeznacza na działalność statutową. Maksymalna opłata pobierana od beneficjentów nie może być większa niż 5 zł miesięcznie i w przypadku zadania publicznego, którego dotyczy przedmiotowy konkurs musi zostać w całości przeznaczona na działalność CAS.
 6. Dopuszczalne przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 15% danego kosztu z dotacji. Inne zmiany kosztorysu, polegające np. na dokonaniu przesunięć przekraczających ten poziom oraz ewentualnym zmodyfikowaniu istniejącej pozycji kosztowej lub utworzeniu nowej w ramach kwoty dotacji wymagają uprzedniej zgody UMK i zawarcia aneksu do umowy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.
 7. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzane zmiany nie mogą jednak zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają uprzedniej zgody UMK i zawarcia aneksu do umowy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/ harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.
 8. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (oferta – pkt III.6 – Dodatkowe informacje związane z realizacją zadania publicznego).
 9. Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie pkt VI oferty poz. 3 – Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów orz oświadczeń zawartych w sekcji VII.
 10. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego, nieprzekraczające 5% poszczególnych założonych rezultatów. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.
 11. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 95% założonych w ogłoszeniu rezultatów.
 12. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.).
 13. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 14. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz UMK dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.
 15. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
 16. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 17. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem – w transzach kwartalnych z góry do 14-go dnia każdego następnego miesiąca po zakończeniu poprzedniego kwartału i po zaakceptowaniu sprawozdania. Przy czym pierwsza transza umowy będzie wypłacona w terminie do 30 dni po zawarciu umowy. Pierwsza transza w roku budżetowym 2020 zostanie wypłacona do 28 lutego 2020 r.
 18. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 19. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 20. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 16.
 21. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 22. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 23. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 23 grudnia 2019 r. o godz. 14:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, parter, segment B, pok. 4 lub 5 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 do dnia 23 grudnia 2019 r. do godz. 14:00) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

 

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl
 3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, pok. nr 4 lub 5 lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 do dnia 23 grudnia 2019 r. do godz. 14:00).
 4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 6. Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.
 8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 1. ) złożenie oferty po terminie,
 2. ) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem),
 3. ) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,
 4. ) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
 5. ) złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzą działalności w dziedzinie objętej konkursem,
 6. ) złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,
 7. ) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS.
 1. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.
 2. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.
 4. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.
 5. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
 1. ) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 2. ) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
 4. ) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład własny niefinansowy (w tym osobowy i rzeczowy),
 5. ) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona. Dotacja zostanie przyznana najlepszym ofertom, które otrzymają co najmniej 17 pkt podczas oceny merytorycznej – aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację zadania w tym konkursie.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być mniejsza niż wnioskowana. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu, harmonogramu i rezultatów realizacji zadania przez oferenta. W związku ze zmniejszeniem dotacji w stosunku do wnioskowanej oferent może również dokonać urealnienia przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego, jeśli są one bezpośrednio powiązane z kwotą dotacji. Wprowadzenie zmian wymaga uzyskania akceptacji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.
 3. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:
 1. ) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,
 2. ) na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO.

oraz udostępnia się je w:

 1. ) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,
 2. ) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.
 1. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
 1. ) nie zostanie złożona żadna oferta,
 2. ) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS:

 1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017r. w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
 2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.
 3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.
 4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.
 5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.
 7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.
 8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.
 9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24:

 • w pok. nr 4 i 5, parter lub pod numerem telefonu 12/616-7807, 7802, 7806 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,
 • w pok. nr 3, III p. (po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu) lub pod numerem telefonu 12/616-7823 w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

 1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” na realizację zadania pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”.
 2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.
 3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:
 1. ) przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,
 2. ) do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego,
 3. ) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.
 1. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.
 3. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.
 4. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.
 5. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 1. ) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
 2. ) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2096 z późn. zm.),
 3. ) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
 4. ) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.
 1. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 11 grudnia 2019 roku o godz. 14:00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, pok. 4 i 5, parter, segment B lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: CAS.konkursy@um.krakow.pl.
 3. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

 

 1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych określa zarządzenie nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2019 r.
 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą nr CXV/3053/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r.
 3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w siedzibie UMK, ul. Dekerta 24.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

załącznik nr 1 – formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 2 – formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 3 – karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 5 – formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2019-12-02
Data publikacji:
2019-12-02
Data aktualizacji:
2019-12-02