Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. Nr AU-02-1.6730.2.437.2019.KCZ

„Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego (dom studencki, hotel) z garażem podziemnym, z funkcją towarzyszącą (siłownia, kawiarnia, odnowa biologiczna itp.) z tarasem użytkowym na dachu, z kubaturą mieszczącą wyjście na taras użytkowy na dachu w ramach rozbudowy istniejącego wyjścia technicznego oraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 368/9, 209/1, 209/4 i 209/5 obr. 46 Krowodrza przy ul. Mazowieckiej 23 i 25 w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 28.11.2019r.

 

AU-02-1.6730.2.437.2019.KCZ

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego (dom studencki) z garażem podziemnym, z funkcją towarzyszącą (siłownia, kawiarnia, odnowa biologiczna itp.) z tarasem użytkowym na dachu, z kubaturą mieszczącą wyjście na taras użytkowy na dachu w ramach rozbudowy istniejącego wyjścia technicznego oraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 368/9, 209/1, 209/4 i 209/5 obr. 46 Krowodrza przy ul. Mazowieckiej 23 i 25 w Krakowie”,

 

protokołem z dnia 27.11.2019r. wnioskodawca skorygował program inwestycji, wprowadzając dodatkowo, w ramach planowanej zmiany sposobu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego - funkcję hotelu. W związku z powyższym, tytuł inwestycji uzyskał brzmienie: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek zamieszkania zbiorowego (dom studencki, hotel) z garażem podziemnym, z funkcją towarzyszącą (siłownia, kawiarnia, odnowa biologiczna itp.) z tarasem użytkowym na dachu, z kubaturą mieszczącą wyjście na taras użytkowy na dachu w ramach rozbudowy istniejącego wyjścia technicznego oraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 368/9, 209/1, 209/4 i 209/5 obr. 46 Krowodrza przy ul. Mazowieckiej 23 i 25 w Krakowie”,

 

Z treścią w/w korekty, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 7 dni, siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Mogilska 41, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

prawny lub obowiązek”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 28.11.2019r.

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KAMIL CZERNIAWSKI
Data wytworzenia:
2019-11-28
Data publikacji:
2019-11-28
Data aktualizacji:
2019-11-28