Dokument archiwalny
obwieszczenie do sprawy AU-02-5.6730.2.639.2019.WMA

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (z wewn. instalacjami wod.-kan., gaz C.O. z kotłownią zbiorczą, wentylacji mechanicznej garażu oraz instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi) z garażem podziemnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 117/16, 117/17 obr. 34 Podgórze wraz ze zjazdem z drogi wewnętrznej

i przebudową części tej drogi na działce nr 118/15 obr. 34 Podgórze przy ul. J. Wiśniewskiego w Krakowie.”

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 12.11.2019

 

AU-02-5.6730.2.639.2019.WMA

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 12.12.2019 r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa w postępowaniu znak AU-02-6.6730.2.725.2018.WMA dotyczącym zawieszenia przedmiotowego postępowania

 

Od powyższego postanowienia stronie postępowania przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego zażalenie tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, UL. Mogilska 41, 31-545 Kraków, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 141 § 1 i 2 oraz art. 144 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 12.11.2019 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, UL. Mogilska 41, 31-545 Kraków, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu postanowienia, jeśli podlega ono zaskarżeniu; we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WOJCIECH MALOST
Data wytworzenia:
2019-11-12
Data publikacji:
2019-11-12
Data aktualizacji:
2019-11-12