Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.2.524.2019.MAM o wydaniu zawiadomienia

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących oficyn wraz ze zmianą ich usługowego sposobu użytkowania z biurowego na hotelowy, oraz przebudowa wraz ze zmianą usługowego sposobu użytkowania budynku frontowego z biurowego na hotelowy, a także budowa podziemnej kondygnacji garażowo – technicznej oraz przebudowa i budowa wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i opadowej, ogrzewczej wraz ze stacją wymienników ciepła, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz elektrycznych wraz z budową i przebudową istniejącej stacji transformatorowej, a także budowa wewnętrznego układu drogowego wraz z przebudową zjazdu z ul. Grzegórzeckiej, a także likwidacją zbędnych odcinków wewnętrznych instalacji poza budynkami, tj.: kanalizacyjnej, grzewczej, wodociągowej, elektrycznej i gazowej na działkach nr 49, obr. 52 Śródmieście oraz dz. nr 402, obr. 17 Śródmieście przy ul. Grzegórzeckiej 10 w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 06.11.2019 r.

AU-01-2.6740.2.524.2019.MAM

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w dniu 17.10.2019r., w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących oficyn wraz ze zmianą ich usługowego sposobu użytkowania z biurowego na hotelowy, oraz przebudowa wraz ze zmianą usługowego sposobu użytkowania budynku frontowego z biurowego na hotelowy, a także budowa podziemnej kondygnacji garażowo – technicznej oraz przebudowa i budowa wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i opadowej, ogrzewczej wraz ze stacją wymienników ciepła, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz elektrycznych wraz z budową i przebudową istniejącej stacji transformatorowej, a także budowa wewnętrznego układu drogowego wraz z przebudową zjazdu z ul. Grzegórzeckiej, a także likwidacją zbędnych odcinków wewnętrznych instalacji poza budynkami, tj.: kanalizacyjnej, grzewczej, wodociągowej, elektrycznej i gazowej na działkach nr 49, obr. 52 Śródmieście oraz dz. nr 402, obr. 17 Śródmieście przy ul. Grzegórzeckiej 10 w Krakowie”,

 

tut. organ wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania

się z zebranym materiałem w sprawie

 

 

Z treścią niniejszego obwieszczenia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00.

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 06.11.2019 r.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu postanowienia, jeśli podlega ono zaskarżeniu; we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-11-07
Data publikacji:
2019-11-07
Data aktualizacji:
2019-11-07