Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE DO SPRAWY AU-02-6.6730.2.216.2018.WMA

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi na działce nr 12/15 obr. 31 Podgórze przy ul. Kamieniarskiej w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 05.11.2019 r.

AU-02-6.6730.2.216.2018.WMA

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi na działce nr 12/15 obr. 31 Podgórze przy ul. Kamieniarskiej w Krakowie” tut. organ w dniu 04.11.2019 r. wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji do; Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

Z treścią niniejszych wystąpień, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 05.11.2019 r.

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WOJCIECH MALOST
Data wytworzenia:
2019-11-05
Data publikacji:
2019-11-05
Data aktualizacji:
2019-11-05