Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E o nadaniu nieostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rygoru natychmiastowej wykonalności

Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Główny oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działce nr 26/2 obr. 8, jedn. ewid. Śródmieście, Kraków

Data zamieszczenia …………………….

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o nadaniu nieostatecznej decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

rygoru natychmiastowej wykonalności

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z 31 października 2019 r. o nadaniu - na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego - rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 59/L/2019 (znak sprawy: WI-IV.746.1.62.2019) z 4 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Główny oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działce nr 26/2 obr. 8, jedn. ewid. Śródmieście, Kraków - na wniosek złożony przez inwestora: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa), którego reprezentuje Pani Barbara Traczykowska (PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych),

 

z 8 października 2019 r.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. postanowieniem (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.62.2019) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, 31-156 Kraków. ul. Basztowa 22 w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia stronie.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie podlega publikacji:

- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-10-31
Data publikacji:
2019-10-31
Data aktualizacji:
2019-10-31