Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-01-6.6740.2.1718.2017.EŚW

"Przebudowa magistrali wodociągowej DN800mm o długości L=478m (odc. 2-2’-2A-2B-I), budowa magistrali wodociągowej DN600mm o długości L=22,85m (odc. IV-3-3A), budowa sieci wodociągowej DN200mm o długości L=22,85 m (odc. 2B-III), budowa nowej komory zasuw KZ-2, remont komory zasuw KZ-1, przebudowa rurociągu przelewowo-spustowego DN300mm na odcinku pomiędzy studniami St-1 – St-2, L=100m, budowa spustu z magistrali wodociągowej DN1000 wraz z przebudową i zabezpieczeniem istniejącej sieci elektroenergetycznej i linii telekomunikacyjnej na działkach nr 85/4, 236/2, 236/3, 219/3, 236/4, 235/9, 284, 233, 230, 224, 229/1, 228/3, 228/4, 229/2, 291 obręb 16 Krowodrza i działkach nr 45/10, 45/7, 45/14 obręb 15 Krowodrza przy ul. Wodociągowej i Księcia Józefa w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-6.6740.2.1718.2017.EŚW Kraków, 30.10.2019r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018. poz. 2081), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 29.10.2019r. wydał decyzję nr 1138/6740.2/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa magistrali wodociągowej DN800mm o długości L=478m (odc. 2-2’-2A-2B-I), budowa magistrali wodociągowej DN600mm o długości L=22,85m (odc. IV-3-3A), budowa sieci wodociągowej DN200mm o długości L=22,85 m (odc. 2B-III), budowa nowej komory zasuw KZ-2, remont komory zasuw KZ-1, przebudowa rurociągu przelewowo-spustowego DN300mm na odcinku pomiędzy studniami St-1 – St-2, L=100m, budowa spustu z magistrali wodociągowej DN1000 wraz z przebudową i zabezpieczeniem istniejącej sieci elektroenergetycznej i linii telekomunikacyjnej na działkach nr 85/4, 236/2, 236/3, 219/3, 236/4, 235/9, 284, 233, 230, 224, 229/1, 228/3, 228/4, 229/2, 291 obręb 16 Krowodrza i działkach nr 45/10, 45/7, 45/14 obręb 15 Krowodrza przy ul. Wodociągowej i Księcia Józefa w Krakowie”.

adres zamierzenia budowalnego: ul. Wodociągowa, ul. Ks. Józefa – Kraków

lokalizacja na działkach: nr 85/4, 236/2, 236/3, 219/3, 236/4, 235/9, 284, 233, 230, 224, 229/1, 228/3, 228/4, 229/2, 291 obręb 16, jedn. ewid. Krowodrza oraz dz. nr 45/10, 45/7, 45/14 obręb 15, jedn. ewid. Krowodrza

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji, oraz z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, (tel. (0-12) 616 58 67), w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek - godz. 8.00 – 15.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-10-31
Data publikacji:
2019-10-31
Data aktualizacji:
2019-10-31