Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.

„Budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych wielorodzinnych na wspólnym dwupoziomowym garażu podziemnym wielostanowiskowym na dz. nr 229/99 obr. 9 Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie oraz budowa wewnętrznej drogi przeciwpożarowej, placu manewrowego na dz. nr 229/96"

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.164.2018.KS

Kraków, dnia 15.10.2019r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1-3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw: (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych wielorodzinnych na wspólnym dwupoziomowym garażu podziemnym wielostanowiskowym na dz. nr 229/99 obr. 9 Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie oraz budowa wewnętrznej drogi przeciwpożarowej, placu manewrowego na dz. nr 229/96", z wniosku: Cracovia Invest sp. z o.o., ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa wydane zostało postanowienie znak WS-04.6220.164.2018.KS z dnia 15.10.2019r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

 

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „

zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska UMK, oś. Zgody 2) w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art.127§ 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 15 października 2019r


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2019-10-15
Data publikacji:
2019-10-15
Data aktualizacji:
2019-10-15