Dokument archiwalny
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

,,Zespół budynków wielorodzinnych z usługami ul. Kobierzyńska /Pychowicka w Krakowie, teren inwestycji działki nr 228/2, 240, 285/5, 285/6, 285/10, 285/11 obr. 9, Podgórze, wjazdy i infrastruktura działki nr 275/1 (ul. Pychowicka) i 276/16

(ul. Kobierzyńska) obr. 31 Podgórze".

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.68.2018.MP

Kraków, dnia 26.09.2019r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 04.05.2018r. Budrem 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Dobrego Pasterza 118 c/LU 9, 31-416 Kraków), postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zespół budynków wielorodzinnych z usługami ul. Kobierzyńska /Pychowicka w Krakowie, teren inwestycji działki nr 228/2, 240, 285/5, 285/6, 285/10, 285/11 obr. 9, Podgórze, wjazdy i infrastruktura działki nr 275/1 (ul. Pychowicka) i 276/16 (ul. Kobierzyńska) obr. 31 Podgórze".

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm., w związku z art. 4 ust. 1-3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw: Dz. U. z 2019 r. poz. 1712; cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 503 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 – 15.30.

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.

Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 27 września 2019r.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2019-09-27
Data publikacji:
2019-09-27
Data aktualizacji:
2019-09-27