Dokument archiwalny
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 3 - obiekty mostowe nad rzeką Wisłą (od km 1.750 do km 2.010 LK91), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 30 lipca 2019 r. decyzji Nr 5/Z/2019 znak: WI-XI.7840.1.46.2019.PZ o zmianie pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 3 - obiekty mostowe nad rzeką Wisłą (od km 1.750 do km 2.010 LK91), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1-74,

w zakresie

1. rezygnacji z remontu istniejącego obiektu mostowego w km 1.875 linii nr 91 (rzeka Wisła), rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowego obiektu mostowego o parametrach:

• długość obiektu /rozpiętości teoretyczne przęseł L = 234.20 m/It = 49.50 + 116.00 + 63.50 m,

• szerokość obiektu b=13.06 m (dla poszerzenia na końcach obiektu b=14.82 m),

• skos obiektu 900

2. budowy i przebudowy sieci trakcyjnej na odcinku od km 1.750,00 do km 2.010,00 linii kolejowej nr 91 w zakresie rozstawu słupów i podwieszenia sieci trakcyjnej,

3. przebudowy kolidującej z podporami obiektu mostowego ścieżki pieszo-rowerowej na lewym brzegu Wisły,

4. przebudowy sieci elektroenergetycznych nN własności PKP Energetyka na prawym brzegu Wisły,

5. przebudowy oświetlenia drogowego na prawym i lewym brzegu Wisły,

6. przebudowy oświetlenia ścieżki rowerowej na prawym brzegu Wisły,

7. przebudowy sieci elektroenergetycznych nN i SN własności Tauron Dystrybucja S.A. na prawym brzegu Wisły,

8. przebudowy sieci elektroenergetycznych SN własności Tauron Dystrybucja S.A. na lewym brzegu Wisły.

Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat miasto Kraków, gmina miasto Kraków, miejscowość Kraków, działki ewidencyjne numer: 158, 137/8, 137/6, 156/4, 156/5 obręb 0012 jednostka ewidencyjna 126105_9 Śródmieście; 277/5, 277/7, 289/4, 289/12, 289/9, 312/1, 312/2, 311, 410 obręb 0017 jednostka ewidencyjna 126105_9 Śródmieście; 60/10, 60/11, 513/1, 518/1, 518/2, 566 obręb 0013 jednostka ewidencyjna 126104_9 Podgórze; 27/1, 27/4, 28/1, 198/3, 204/1, 204/3, 231, 197/1, 197/3, 198/1 obręb 0014 jednostka ewidencyjna 126104_9 Podgórze,

i zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego sporządzony w ww. zakresie

z zachowaniem wszystkich pozostałych warunków zawartych w decyzji Wojewody Małopolskiego nr 11/BK/2017 z dnia 04.05.2017 r., znak: WI-XI.7840.1.140.2016.KS.

 

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 68, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-09-18
Data publikacji:
2019-09-18
Data aktualizacji:
2019-09-18