Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

„ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY KAMIEŃSKIEGO (DROGA POWIATOWA KLASY TECHNICZNEJ Z) Z ULICĄ MALBORSKĄ (DROGA GMINNA KLASY TECHNICZNEJ L) W KRAKOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ/BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO” 

realizowanego jako jeden z etapów inwestycji: 

„Budowy ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Marii Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj.”

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-6.6740.4.34.2018.MMS

 

Kraków, dnia 18.09.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 15 października 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa – ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,

w imieniu którego przed urzędem występuje Pan Dominik Adamczyk, ul. Rydlówka 44/7,

30-363 Kraków, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.:

 

„ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY KAMIEŃSKIEGO (DROGA POWIATOWA KLASY TECHNICZNEJ Z) Z ULICĄ MALBORSKĄ (DROGA GMINNA KLASY TECHNICZNEJ L) W KRAKOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ/BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO”

 

realizowanego jako jeden z etapów inwestycji:

 

„Budowy ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Marii Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj.”

 

W ZAKRESIE:

• rozbudowy ul. Kamieńskiego polegającej na:

   o   budowie ścieżki rowerowej od km 0+000,00 do km 0+025,25 oraz od km 0+072,55 do km 0+182,55

   o   budowie chodnika od km 0+072,55 do km 0+182,55

   o   budowie ciągu pieszo-rowerowego od km 0+025,25 do km 0+066,45

   o   budowie oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do km 0+072,55

   o   budowie odwodnienia w postaci studzienki wodościekowej w km 0+064,85 wraz z przyłączem do    istniejącej kanalizacji deszczowej

   o   budowie ogrodzenia od km 0+041,10 do km 0+055,55

   o   przebudowie chodnika od km 0+000,00 do km 0+025,25

   o   przebudowie zjazdu w km 0+017,30

   o   przebudowie zatoki autobusowej od km 0+000,00 do km 0+060,60

   o   przebudowie wiaty przystankowej w km 0+006,00

   o   przebudowie sieci oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+072,55 do km 0+189,00

   o   rozbiórce istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do km 025,75

   o   rozbiórce istniejącego słupa oświetleniowego w km 0+054,80

   o   rozbiórce istniejącego ogrodzenia od km 0+041,10 do km 0+055,55

(w odniesieniu do oznaczonej na rysunku zagospodarowania terenu osi roboczej K)

 

• rozbudowy ul. Malborskiej polegającej na:

   o   budowie ciągu pieszo-rowerowego od km 0+000,00 do km 0+064,60

(w odniesieniu do oznaczonej na rysunku zagospodarowania terenu osi roboczej M)

• wycinki kolidującej zieleni

 

zlokalizowana na (w nawiasach podano numery działek przed podziałem nieruchomości pod planowaną inwestycję):

 

(A) objętych wnioskiem położonych między liniami rozgraniczającymi teren:

na części działek nr 156/14, 169/6 obręb 51 Podgórze

 

(B) działkach (będących wynikiem podziału nieruchomości) o numerach:

156/15 (156/6), 156/18 (156/7), 201/15 (201/14), 202/13 (202/12) obręb 51 Podgórze

 

(C) działkach o numerach (poza liniami rozgraniczającymi):

156/14 obręb 51 Podgórze

 

stanowiącej na podstawie art. 11f Ustawy ZRID z dnia 10.04.2003 r. zakres terenu objętego obowiązkiem budowy i przebudowy:

 

- sieci uzbrojenia terenu (art. 11f ust. 8 pkt. 1 ppkt. e) zajęcie czasowe związane z przebudową sieci oświetlenia ulicznego , pow. 0,0015 ha

 

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działek po podziale przeznaczone pod inwestycję)

jednostka ewidencyjna Kraków- Podgórze; obręb 51:

 

• Działka nr 156/6 dzieli się na działki nr: 156/15, 156/16, 156/17,

• Działka nr 156/7 dzieli się na działki nr: 156/18, 156/19,

• Działka nr 201/14 dziali się na działki nr: 201/15, 201/16,

• Działka nr 202/12 dzieli się na działki nr: 202/13, 202/14.

 

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1, telefon:(012 ) 616 81 36, (012 ) 616 80 16.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2019-09-18
Data publikacji:
2019-09-18
Data aktualizacji:
2019-09-18