Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

„Rozbudowa ulicy Kamieńskiego (droga powiatowa klasy technicznej G) w Krakowie w rejonie działki nr 105/3 i 105/5 obr. 29 Podgórze w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego” 

realizowana jako jeden z etapów inwestycji: 

„Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Marii Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj”

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-6.6740.4.33.2018.MMS

 

Kraków, dnia 17.09.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 15 października 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa – ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,

w imieniu którego przed urzędem występuje Pan Dominik Adamczyk, ul. Rydlówka 44/7,

30-363 Kraków, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.:

 

„Rozbudowa ulicy Kamieńskiego (droga powiatowa klasy technicznej G) w Krakowie w rejonie działki nr 105/3 i 105/5 obr. 29 Podgórze w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego”

 

realizowana jako jeden z etapów inwestycji:

 

„Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Marii Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj”

 

w zakresie:

- rozbudowy ul. Kamieńskiego (droga powiatowa klasy technicznej G) polegającej na:

• budowie ścieżki rowerowej od km 0+000,00 do km 0+054,25

• budowie ogrodzenia od km 0+039,35 do km 0+053,60

• przebudowie odcinka chodnika od km 0+042,15 do km 0+060,60

• przebudowie włączenia drogi dojazdowej b/n (droga wewnętrzna) od km 0+039,90 do km 0+057,40

• przebudowie sieci oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do km 0+61,50

• rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika od km 0+000,00 do km 0+054,25

• rozbiórce istniejącego ogrodzenia od km 0+039,35 do km 0+053,60

• wycinki kolidującej zieleni

 

Zlokalizowana na (w nawiasach podano numery działek przed podziałem nieruchomości pod planowaną inwestycję):

a)    działce objętej wnioskiem, położonej między liniami rozgraniczającymi teren:

        na części działki nr 144/7 obręb 29 Podgórze

b)    działkach (będących wynikiem podziału nieruchomości) o numerach:

       105/6 (105/5), 105/7 (105/5) obr. 29 Podgórze”

c)  działce o numerze (poza liniami rozgraniczającymi)

    109/1 obr. 29 Podgórze- stanowiącej na podstawie art. 11f Ustawy ZRID z dnia 10.04.2003r. zakres terenu   objętego obowiązkiem budowy i przebudowy:

- sieci uzbrojenia terenu (art. 11f ust. 8 pkt 1 ppkt e).

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działek po podziale przeznaczone pod inwestycję)

jednostka ewidencyjna Kraków- Podgórze; obręb 29:

 

• Działka nr 105/5, dzieli się na działki nr: 105/6, 105/7, 105/8.

 

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1, telefon:(012 ) 616 81 36, (012 ) 616 80 16.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2019-09-17
Data publikacji:
2019-09-17
Data aktualizacji:
2019-09-17