Dokument archiwalny
ds. AU-02-6.6730.2.1442.2018.EDA

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwusegmentowego z garażem podziemnym na działce nr 211/2 obr.33 Podgórze oraz instalacjami wewnętrznymi na działce nr 211/2, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5 obr.33 Podgórze, wraz z układem drogowym i infrastrukturą techniczną na działkach nr 211/2, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 229 obr.33 Podgórze przy ul. Ruczaj w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                            Kraków, 22.07.2019r.

AU-02-6.6730.2.1442.2018.EDA

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwusegmentowego z garażem podziemnym na działce nr 211/2 obr.33 Podgórze oraz instalacjami wewnętrznymi na działce nr 211/2, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5 obr.33 Podgórze, wraz z układem drogowym i infrastrukturą techniczną na działkach nr 211/2, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 229 obr.33 Podgórze przy ul. Ruczaj w Krakowie”.

 

Prezydent Miasta Krakowa w dniu 22.07.2019r. wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji do Marszałka Województwa Małopolskiego.

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 22.07.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWELINA DATOŃ-KRĘCICHWOST
Data wytworzenia:
2019-07-22
Data publikacji:
2019-07-22
Data aktualizacji:
2019-07-22