Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

"Rozbudowa ul. PILTZA"

AU-01-6.6740.4.9.2019.BUR

 

 

Kraków, dnia 17.07.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 5.07.2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa – ul. Centralna 53 Kraków, w imieniu którego przed urzędem występuje Pan Łukasz Krajewski,

 

w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

nr 8/6740.4/2019 z dnia 22.03.2019 r., znak: AU-01-6.6740.4.38.2018.BUR,

dla zamierzenia pn.:

„Rozbudowa ul. PILTZA (droga gminna, klasy D, od km lok. 0+000 do km lok. 0+172) w Krakowie,

wraz z:

- budową oświetlenia ulicznego (od km -0+002.80 do km 0+126.84),

- budową kanalizacji deszczowej (od km 0+000 do km 0+172),

- przebudową kanalizacji deszczowej (od km 0+000kd do km 0+095.15kd),

- rozbiórką i budową sieci wodociągowej (od km 0+004.10 do km 0+172),

- budową sieci elektrycznej (od km 0+023.42 do km 0+173.69),

- rozbiórką i budową sieci gazowej (od km 0+110.68 do km 0+173.33),

- rozbiórką zatoki postojowej (od km -0+018.10 do km - 0+001.00),

- budową chodnika (strona prawa: od km -0+021.47 do km 0+169.76, strona lewa: od km 0+000.00 do km 0+169.76),

- budową zatoki postojowej (strona prawa: od km 0+084.84 do km 0+114.78, od km 0+146.77 do km 0+169.76),

- budową wyniesionej tarczy skrzyżowania (od km 0+001.38 do km 0+022.24),

-budową zjazdów (strona prawa: km 0+128.77, strona lewa: km 0+068.49, km 0+097.06),

- przebudową zjazdów (strona lewa: km 0+114.28, km 0+157.47),

- rozbiórką i budową ogrodzenia (od km 0+136.61 do km 0+166.55),

zlokalizowana:

• na części działek ewidencyjnych położonych w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję i stanowiących istniejący pas drogowy, nr: 101/4, 200/1 obręb 42 Kraków-Podgórze;

• na działkach ewidencyjnych położonych w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję (w nawiasie podano nr działki przed podziałem), nr: 20/1 (20), 21/1 (21), 120/1 (120), 121/1 (121), 122/1 (122), 123/3, 124/1 (124), 125/1 (125), obręb 42 Kraków-Podgórze;

• na części działek ewidencyjnych położonych poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję, (w nawiasie podano nr działki po podziale pozostającej w dotychczasowym użytkowaniu), nr: 20/2 (20), 21/2 (21), 101/4, 123/1, 200/1, 211/1,211/6, 217/2, obręb 42 Kraków-Podgórze; - na których zachodzi konieczność nałożenia obowiązków budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych.”,

 

w zakresie zmiany zatwierdzonych podziałów nieruchomości,

w ten sposób że anuluje się podziały działek zatwierdzone zmienianą decyzja nr 8/6740.4/2019 z dnia 22.03.2019 r., znak: AU-01-6.6740.4.38.2018.BUR,

oraz wprowadza się następujące podziały nieruchomości:

 

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze, obręb 42:

 

1. Działka nr 20 objęta KR1P/00276675/2 o pow. 0,4602 ha, dzieli się na działki nr:

20/1 o pow. 0,0638ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 20/2 o pow. 0,3964ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

2. Działka nr 21 objęta KR1P/00584915/9 o pow. 0,2554 ha, dzieli się na działki nr:

21/1 o pow. 0,0273ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 21/2 o pow. 0,2281ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

3. Działka nr 120 objęta KR1P/00402368/0 o pow. 0,2648 ha, dzieli się na działki nr:

120/1 o pow. 0,0157ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 120/2 o pow. 0,2491ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

4. Działka nr 121 objęta KR1P/00017435/5 o pow. 0,2005 ha, dzieli się na działki nr:

121/1 o pow. 0,0160ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 121/2 o pow. 0,1845ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

5. Działka nr 122 objęta KR1P/00339537/3 o pow. 0,1533 ha, dzieli się na działki nr:

122/1 o pow. 0,0111ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 122/2 o pow. 0,1422ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

6. Działka nr 124 objęta KR1P/00028071/5 o pow. 0,1900 ha, dzieli się na działki nr:

124/1 o pow. 0,0081ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 124/2 o pow. 0,1819ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

7. Działka nr 125 objęta KR1P/00546491/2 o pow. 0,0625 ha, dzieli się na działki nr:

125/1 o pow. 0,0023ha – przeznaczona pod budowę drogi

● 125/2 o pow. 0,0602ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

 

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania, mogą zapoznać się z całością dotychczas zgormadzonego materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1, w terminie 7 dni od daty doręczenia. Telefon do inspektora prowadzącego postępowanie: 616 81 10.

Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7.30 do 14.30.

 

Ponadto strony w każdym stadium postępowania będą mogły zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. włączone jest do akt sprawy, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2019-07-17
Data publikacji:
2019-07-17
Data aktualizacji:
2019-07-17