Dokument archiwalny
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia

"Eksploatacja części złoża piasków i żwirów "Przewóz" zlokalizowanej na terenie Miasta Kraków w rejonie ulicy Bugaj-Traczy" na działkach nr 201, 202, 203 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218/1, 218/2, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 548, 549, 550, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342/1, 342/2, 343, 347, 348, 349, 351, 352, 558, 574, 591 w obrębie 108 Podgórze.

 

WS-04.6220.4.2018.AD                                                                                                      Kraków, dnia 15 lipca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża metodą odkrywkową bez względu na powierzchnię obszaru górniczego na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a jeżeli została sporządzona mapa zagrożenia powodziowego, na obszarach, o których mowa w art. 88d ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (aktualnie art. 169 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawa wodnego) oraz przerobu kopalin w instalacji, realizowanego w ramach inwestycji pn.: "Eksploatacja części złoża piasków i żwirów "Przewóz" zlokalizowanej na terenie Miasta Kraków w rejonie ulicy Bugaj-Traczy" na działkach nr 201, 202, 203 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218/1, 218/2, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 548, 549, 550, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342/1, 342/2, 343, 347, 348, 349, 351, 352, 558, 574, 591 w obrębie 108 Podgórze.

 

Zgodnie z art. 9, 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w toku przedmiotowego postępowania prowadzonego na wniosek spółki: ROL-MIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Balicka 100, 30-149  Kraków, wydane zostało postanowienie z dnia 15 lipca 2019 r. znak: WS-04.6220.4.2018.AD zawiadamiające strony, iż sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 k.p.a. oraz w postanowieniu z dnia 04.01.2019 r. znak: WS-04.6220.4.2018.AD.

Przedmiotowa sprawa załatwiona zostanie do dnia 16.09.2019 r.

 

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Niezależnie od powyższego informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 502 (poniedziałek - piątek w godz. 7.40 -15.30), gdzie pozostaje ona do wglądu.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

  1. działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
  2. działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem”.

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 15 lipca 2019 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2019-07-15
Data publikacji:
2019-07-15
Data aktualizacji:
2019-07-15