Dokument archiwalny
ds. AU-02-6.6730.2.1500.2018.EDA

„Budowa garażu wolnostojącego na działce nr 290/12 obr.79 Podgórze w rejonie ul. Wielogórskiej w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                  Kraków, dnia 12.07.2019r.

 

AU-02-6.6730.2.1500.2018.EDA

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji PMK nr AU-2/6730.2/ 621/2019 z dnia 12.07.2019r. znak: AU-02-6.6730.2.1500.2018.EDA o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa garażu wolnostojącego na działce nr 290/12 obr.79 Podgórze w rejonie ul. Wielogórskiej w Krakowie”.

 

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków/Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 12.07.2019r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWELINA DATOŃ-KRĘCICHWOST
Data wytworzenia:
2019-07-12
Data publikacji:
2019-07-12
Data aktualizacji:
2019-07-12