Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Letnia Akademia Lidera (LAL)”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Letnia Akademia Lidera (LAL)” przez Fundację „Małopolska Izba Samorządowa”, al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 lipca 2019 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Seniorów, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, 30-703 Kraków, ul. Dekerta 24, pok. 4, 5 lub drogą elektroniczną na adres: dlaseniora@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

W załączeniu:

OFERTA

FORMULARZ

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2019-07-11
Data publikacji:
2019-07-11
Data aktualizacji:
2019-07-15