Dokument archiwalny
Mieszkanie na Start

Informacja o rządowym programie „Mieszkanie na Start”

                Gmina Miejska Kraków informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. 2018, poz. 1540). Tekst ustawy dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod niniejszym adresem:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1540/1

 

Akt powyższy stanowi podstawę prawną dla rządowego programu dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”. Program kierowany jest do najemców nowych mieszkań utworzonych lub poddanych rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z gminami. Dopłaty otrzymają osoby spełniające warunki zapisane w ustawie. Gmina, która zawarła z inwestorem umowę na inwestycję mieszkaniową, przeprowadza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań. Szczegółowe założenia programu dostępne są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK):

https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/mieszkanie-na-start/

 

 Zgodnie z ustawą do programu kwalifikują się mieszkania w inwestycjach, dla których spełnione zostaną warunki wskazane w ustawie:

 

 • powstały w inwestycji mieszkaniowej, dla której gmina ma z inwestorem podpisaną umowę wskazującą na możliwość zastosowania dopłat w programie "Mieszkanie na Start",

   

 • służą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych najemcy i pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (nie można go podnająć innej osobie i nie może to być lokal użytkowy),

 

 • leżą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

   

 • nie są lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. socjalnym lub komunalnym) za wyjątkiem mieszkań wybudowanych przez spółki gminne z wykorzystaniem preferencyjnego finansowania udzielonego przez BGK,

   

 • zostały zasiedlone przez najemcę w okresie 12 miesięcy od zakończenia inwestycji mieszkaniowej, a jego pierwszym użytkownikiem jest najemca ubiegający się o dopłaty.

   

  Na dzień dzisiejszy Gmina Miejska Kraków nie zawarła żadnej umowy z inwestorem na inwestycję mieszkaniową oraz nie złożyła wniosku do BGK o zawarcie umowy w sprawie stosowania dopłat ze środków funduszu dopłat na zasadach określonych w ww. ustawie.

   

  Zapytanie kierowane jest do podmiotów, które mogą być inwestorami w rozumieniu powołanej wyżej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.:

   

  A. Czy są Państwo zainteresowani udziałem w programie „Mieszkanie na Start” oraz zawarciem z Gminą Miejską Kraków umowy, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania?

   

  B. Czy posiadają Państwo, ewentualnie czy realizują, inwestycje umożliwiające udział w programie? Prosimy o podanie szczegółowych danych dotyczących inwestycji:

  1. Lokalizacja inwestycji:

  2. Rodzaj inwestycji:

  □ budowa budynku mieszkalnego

  □ przebudowa budynku niemieszkalnego i zmiana sposobu użytkowania

  □ remont lub przebudowa budynku mieszkalnego znajdującego się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (rewitalizacja)

  3. Status inwestycji:

  □ nie rozpoczęta

  □ w trakcie realizacji

  □ zakończona

  4. Forma wsparcia /finansowania inwestycji:

  □ preferencyjne finansowanie zwrotne BGK

  □ dofinansowanie z Funduszu Dopłat

  □ kredyt komercyjny

  □ fundusze inwestycyjne

  □ partycypacja najemcy

  □ partycypacja gminy

  □ inne

  5. Struktura inwestycji:

  A. Liczba wszystkich lokali mieszkalnych w inwestycji: ……………………

  - w tym:                            

  liczba lokali mieszkalnych dla niepełnosprawnych: …………………………

  1. liczba mieszkań (lokal, w związku z najmem którego mogą być stosowane dopłaty):  …………..………………………………………………………….

  - w tym: liczba mieszkań dla niepełnosprawnych: ………………………….

   

  2. liczba lokali mieszkalnych na wynajem komercyjny: ……………………

  3. liczba lokali mieszkalnych na sprzedaż: ……………………………………….

  B. Liczba lokali użytkowych: …………………………………………………………….

  6. Termin pierwszego zasiedlenia pierwszego mieszkania:

  □ planowany: ………………………….. (kwartał/rrrr)

  □ faktyczny: ………………………………. (dd/mm/rrrr)

  7. Standard wykończenia mieszkań:

  □    do samodzielnego wykończenia

  □    gotowy do zamieszkania

  □    inny (jaki?)…………………………………………………………………………

   

   

   

  Niniejsze zapytanie ma wyłącznie charakter informacyjny mający na celu określenie zainteresowania programem „Mieszkanie na Start” ze strony inwestorów.

   


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RYSZARD PAŻUCHA
Data wytworzenia:
2019-07-10
Data publikacji:
2019-07-10
Data aktualizacji:
2019-07-12