Dokument archiwalny
ds. AU-02-7.6730.2.124.2019.KZI

„Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w parterze, instalacjami wewnętrznymi w budynku, wewnętrzną drogą dojazdową na działce nr 213/23 obr. 11 Krowodrza, wjazdem z działki 582/2 obr. j.w. przy ul. Emaus w Krakowie.”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                       Kraków, dnia 09.07.2019r.

AU-02-7.6730.2.124.2019.KZI

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy pn. „Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w parterze, instalacjami wewnętrznymi w budynku, wewnętrzną drogą dojazdową na działce nr 213/23 obr. 11 Krowodrza, wjazdem z działki 582/2 obr. j.w. przy ul. Emaus w Krakowie.”,

 

tut. organ/Prezydent Miasta Krakowa wystąpił/zwrócił się w dniu 09.11.2018r. o uzgodnienie projektu decyzji z dnia 19.07.2019r. do Marszałka Województwa Małopolskiego, Ministra Środowiska, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie.

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z obwieszczeniem mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 09.07.2019 r.

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA CUDNIK
Data wytworzenia:
2019-07-09
Data publikacji:
2019-07-09
Data aktualizacji:
2019-07-09