Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-01-6.6740.1.278.2019.ABO

"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr KRA0278E umiejscowionej na dachu istniejącego budynku zlokalizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 106, jedn. ewid. Śródmieście, obręb 1, ul. Floriańska 31 Kraków polegającej na montażu 3 szt. anten sektorowych Kathrein 80010715 o wymiarach 603/300/152mm, 2 szt. anten radioliniowych o średnicy 0,3m, 1szt. anteny radioliniowej o średnicy 0,6m, 13 szt. urządzeń RRU oraz 5 szt. urządzeń combiner wraz z linią zasilającą."

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                               Kraków, dnia 09.07.2019 r.

AU-01-6.6740.1.278.2019.ABO

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 03.07.2019 r. decyzji Nr 1184/6740.1/2019, znak AU-01-6.6740.1.278.2019.ABO, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr KRA0278E umiejscowionej na dachu istniejącego budynku zlokalizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 106, jedn. ewid. Śródmieście, obręb 1, ul. Floriańska 31 Kraków polegającej na montażu 3 szt. anten sektorowych Kathrein 80010715 o wymiarach 603/300/152mm, 2 szt. anten radioliniowych o średnicy 0,3m, 1szt. anteny radioliniowej o średnicy 0,6m, 13 szt. urządzeń RRU oraz 5 szt. urządzeń combiner wraz z linią zasilającą."

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.), tj. po upływie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 09.07.2019 r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-07-09
Data publikacji:
2019-07-09
Data aktualizacji:
2019-07-09