Dokument archiwalny
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

"Realizacja przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy mieszkalnej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (w tym sieci kanalizacyjnych) oraz garaży podziemnych i naziemnych parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 120/41, 120/44, 20/4 obr. 34, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Starego Dębu w Krakowie w ramach inwestycji budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z zagospodarowaniem terenu: miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną (budowa sieci

i przyłączy), komunikacją na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 120/41, 120/44, 20/4 obr. 34, Krowodrza".

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.117.2018.AD

Kraków, dnia 05.06.2019r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

I. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

W dniu 20.09.2018 r. na wniosek spółki: Quelle Locum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Józefa Korzeniowskiego 36, 30-214 Kraków, Prezydent Miasta Krakowa wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy mieszkalnej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (w tym sieci kanalizacyjnych) oraz garaży podziemnych i naziemnych parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 120/41, 120/44, 20/4 obr. 34, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Starego Dębu w Krakowie w ramach inwestycji budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z zagospodarowaniem terenu: miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną (budowa sieci i przyłączy), komunikacją na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 120/41, 120/44, 20/4 obr. 34, Krowodrza".

W ramach tego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Informuje się, że organem właściwym do dokonania uzgodnień w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zaś organem właściwym do wydania opinii jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 UUOŚ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można się zapoznać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 502, (od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30) gdzie pozostaje ona do wglądu.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można na piśmie przekazując stosowne dokumenty na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa

w toku ww. postępowania.

Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

II. Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) oraz 49 k.p.a.

w związku z art. 74 ust. 3, 77 ust. 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 UUOŚ zawiadamia się strony, że tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków oraz o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków.

Jednocześnie informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 05 czerwca 2019r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2019-06-05
Data publikacji:
2019-06-05
Data aktualizacji:
2019-06-05