Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania .

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew z terenu: ul. Czarnogórska 15 dz. nr 812/35 obr. 49 Podgórze, ul. Czarnogórska 2 dz. nr 812/7 obr.49 Podgórze, ul. Czarnogórska 9 dz. nr 812/25 obr. 49 Podgórze, ul. Czarnogórska –dz. nr 812/46 obr. 49 Podgórze, ul. Serbska 4 dz. nr 812/27 obr. 49 Podgórze, ul. Serbska 3 dz. nr. 812/33 obr. 49 Podgórze, ul. Serbska 2 dz. nr 812/26 obr. 49 Podgórze, ul. Serbska 1 dz. nr 812/32 obr. 49 Podgórze, przy ul. Macedońskiej dz. nr 812/16 obr. 49 Podgórze.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-05.6131.1.140.2019.AŻ

Kraków, dnia 29.05.2019r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1614 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Podgórze", ul. Podedworze 20, 30-686 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew z terenu: ul. Czarnogórska 15 dz. nr 812/35 obr. 49 Podgórze, ul. Czarnogórska 2 dz. nr 812/7 obr.49 Podgórze, ul. Czarnogórska 9 dz. nr 812/25 obr. 49 Podgórze, ul. Czarnogórska –dz. nr 812/46 obr. 49 Podgórze, ul. Serbska 4 dz. nr 812/27 obr. 49 Podgórze, ul. Serbska 3 dz. nr. 812/33 obr. 49 Podgórze, ul. Serbska 2 dz. nr 812/26 obr. 49 Podgórze, ul. Serbska 1 dz. nr 812/32 obr. 49 Podgórze, przy ul. Macedońskiej dz. nr 812/16 obr. 49 Podgórze.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 26-06-2019 r. o godz. 12:00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie przy

ul. Czarnogórskiej 15.

 

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się Spółdzielnię Mieszkaniową "Podgórze", ul. Podedworze 20, 30-686 Kraków do:

1. stawienia się na rozprawę

2. okazania przedmiotu oględzin

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 30 maja 2019r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2019-05-29
Data publikacji:
2019-05-30
Data aktualizacji:
2019-05-30