Dokument archiwalny
Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.2245.2018.AŹR

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., c.c.w.u., wentylacji mechanicznej, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia zewnętrznego, teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu (parkingami naziemnymi, ciągami pieszymi i jezdnymi) oraz przebudową odcinka sieci gazowej na działce nr 101/2 i 85/2 obr. 4 Śródmieście przy ul. Ułanów w Krakowie

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                     Kraków, dnia 23.05.2019 r.

AU-01-1.6740.1.2245.2018.AŹR

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o przesłaniu do Wojewody Małopolskiego odwołania strony postępowania z dnia 16.05.2019r. (data wpływu 22.05.2019 r. Nr 40487149) od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 733/6740.1/2019 z dnia 17.04.2019r. znak: AU-01-1.6740.1.2245.2018.AŹR, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wydanej na rzecz Inwestora Super Krak Spółka Akcyjna, ul. Bociana 6, 31-231 Kraków, działającego przez pełnomocników Pana Marka Szpindę, Pawlikowice 443, 32-020 Wieliczka, Pana Antoniego Banaś, ul. Ks. Pawlickiego 16/4, 30-320 Kraków, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., c.c.w.u., wentylacji mechanicznej, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia zewnętrznego, teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu (parkingami naziemnymi, ciągami pieszymi i jezdnymi) oraz przebudową odcinka sieci gazowej na działce nr 101/2 i 85/2 obr. 4 Śródmieście przy ul. Ułanów w Krakowie”.

 

Z treścią niniejszego zawiadomienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22 w Krakowie.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 23.05.2019r.


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA DYBEK
Data wytworzenia:
2019-05-23
Data publikacji:
2019-05-23
Data aktualizacji:
2019-05-23