Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Krakowa

"Rozbudowa ul. Powały z Taczewa w Krakowie"

Kraków, dnia 15.04.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E  Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 09.04.2019 r., zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 6/6740.4/2019 znak: AU-01-1.6740.4.41.2018.APS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego:

 

"Rozbudowa ul. Powały z Taczewa w Krakowie, wraz z rozbudową i przebudową uzbrojenia terenu

 

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK, Rynek Podgórski 1, 30-553 Kraków.

Od ww. postanowienia stronom służy prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Wydział Architektury i Urbanistyki UMK, Rynek Podgórski 1, 30-553 Kraków, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Doręczenie zawiadomienia o wydaniu postanowienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.¬¬¬

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2019-04-15
Data publikacji:
2019-04-15
Data aktualizacji:
2019-04-15