Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

"Rozbudowa ul. Rydla"

Kraków, dnia 15.04.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E  Prezydenta Miasta Krakowa

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), oraz art. 11.f.3 i 11.g.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018 r., poz. 1474) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, iż w związku z wpływem odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr 6/6740.4/2019 znak: AU-01-1.6740.4.36.2018.APS z 05.03.2019 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Rydla (droga gminna klasy L) w Krakowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bronowicką km 0+005,14 do km 0+232,20 wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowych, gazowych, teletechnicznych i elektroenergetycznych” oraz wpływem zażalenia na postanowienie z dnia 12.03.2019r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla ww. decyzji, akta sprawy zostały przekazane w dniu 09.04.2019 r. do rozpatrzenia przez Wojewodę Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2019-04-15
Data publikacji:
2019-04-15
Data aktualizacji:
2019-04-15