Dokument archiwalny
Konkurs na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi po Parku Kulturowym Stare Miasto

Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem Nr 797/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców, będących posiadaczami pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym, prowadzących działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie przewozu osób, potwierdzoną wpisem kodu PKD 49.39.Z odpowiednio w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Pojazd wolnobieżny z napędem elektrycznym zgłoszony w ofercie winien spełniać warunki techniczne, wizualne i inne wymagania, wskazane w załączniku nr 5 do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, jak również spełniać wymagania wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście na stanowiskach informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, w godzinach od 7.40 do 15.30, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, tj. od 11 do 24 kwietnia 2019 r.

 

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres oferenta (lub wyraźną pieczęć firmową) i nazwę konkursu („Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”).

Formularz oferty można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (pobierz)

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa mogą udzielić stosownych wyjaśnień na pytania oferenta, dotyczące konkursu oraz wymogów formalnych (Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, p. 35, nr telefonu: 12 616-11-24 lub 12 616-19-29, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00).

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2019-04-10
Data publikacji:
2019-04-10
Data aktualizacji:
2019-04-11