Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Budowa trasy Łagiewnickiej - etap IV: budowa odcinka od ul. Totus Tuus do skrzyżowania z ul. Halszki wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (od km 2+876,91 do km 3+459,82) w Krakowie

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1474, ze zm.), w związku z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Ko-deks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2018.2096),

 

Wojewoda Małopolski

 

zawiadamia, że 4 kwietnia 2019 r. wydał decyzję, znak: WI-I.7821.1.33.2018.MP o uchy-leniu w części decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 14/6740.4/2018 z 11 lipca 2018 r., znak: AU-01-3.6740.4.12.2017.JZI o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa trasy Łagiewnickiej - etap IV: budowa odcinka od ul. Totus Tuus do skrzyżowania z ul. Halszki wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (od km 2+876,91 do km 3+459,82) w Krakowie, i w tym zakresie o orzeczeniu co do istoty sprawy, a w pozo-stałej części o utrzymaniu jej w mocy – po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez stronę postępowania.

 

Ww. decyzja jest ostateczna.

 

Na ww. decyzję przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administra-cyjnego, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Opłata za wniesienie skargi na decyzję wynosi 500 zł. Opłaty sądowe uiszcza się go-tówką w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu. Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 1302) prawo pomocy, obejmującego m.in. zwolnienie od kosztów sądo-wych, może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania.

 

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane w dniu jej odbioru przez adresatów, a dla pozo-stałych stron po upływie 14 dni od dnia ich publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój nr 80 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–14.00, lub uzyskać informacje w sprawie pod numerem telefonu: 12 39 21 405.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-04-08
Data publikacji:
2019-04-08
Data aktualizacji:
2019-04-08