Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

"Renowacja studni ST-1 umożliwiającej pobór wód podziemnych, realizowana na potrzeby NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 1, 31-137 Kraków, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2/6, obręb 59 Śródmieście".

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.142.2018.LP

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

I. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 02.04.2019r. wydana została decyzja znak:

WS-04.6220.142.2018.LP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Renowacja studni ST-1 umożliwiającej pobór wód podziemnych, realizowana na potrzeby NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 1, 31-137 Kraków, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2/6, obręb 59 Śródmieście".

 

Decyzja ta została wydana na wniosek: NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 1, 31-137 Kraków.

 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

II. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 UUOŚ zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji znak: WS-04.6220.142.2018.LP z dnia 02.04.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Renowacja studni ST-1 umożliwiającej pobór wód podziemnych, realizowana na potrzeby NZOZ Szpital na Siemiradzkiego

im. R. Czerwiakowskiego Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 1, 31-137 Kraków, zlokalizowanej na działce

o nr ewid. 2/6, obręb 59 Śródmieście".

 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych `uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania

(art. 130 § 4 k.p.a.).

 

 

 Obwieszczenie nastąpiło dnia: 04 kwietnia 2019r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2019-04-04
Data publikacji:
2019-04-04
Data aktualizacji:
2019-04-04