Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.1046.2018.AFR

Obwieszczenie ds. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.:„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i garażem na poziomie parteru, wraz z budową sieci wodociągowej i infrastruktury technicznej, przebudową istniejącego zjazdu i budową dojścia, układem komunikacji wewnętrznej, zewnętrznymi miejscami parkingowymi, na działkach nr 227/39, 263/5, 263/3 obr. P-50 jedn. ewid. Podgórze oraz na działkach 160, 134/6 obr. P-59 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Facimiech w Krakowie.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-5.6730.2.1046.2018.AFR

Kraków, 26.03.2019r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 26.03.2019r. postanowienia o zawieszeniu postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i garażem na poziomie parteru, wraz z budową sieci wodociągowej i infrastruktury technicznej, przebudową istniejącego zjazdu i budową dojścia, układem komunikacji wewnętrznej, zewnętrznymi miejscami parkingowymi, na działkach nr 227/39, 263/5, 263/3 obr. P-50 jedn. ewid. Podgórze oraz na działkach 160, 134/6 obr. P-59 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Facimiech w Krakowie”.

 

Od powyższego postanowienia stronie postępowania przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków/Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego zażalenie tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 141 § 1 i 2 oraz art. 144 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 26.03.2019 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu postanowienia, jeśli podlega ono zaskarżeniu; we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ARKADIUSZ FRANKOWICZ
Data wytworzenia:
2019-03-26
Data publikacji:
2019-03-26
Data aktualizacji:
2019-03-26