Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.1393.2017.AFR

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr AU-2/6730.2/354/2019 z dnia 26.03.2019r. dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze i garażami podziemnymi wraz z budową wewnętrznych instalacji elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i opadowej, kotłowni gazowych na działkach nr 228/10, 228/14, 228/3 obr. P-33 jedn. ewid. Podgórze , budowa sieci wodociągowej na działkach nr 227/1, 227/2, 747/2 i 693/15 obr. P-33 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Krokusowej w Krakowie”.

Kraków, dnia 26.03.2019r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-5.6730.2.1393.2017.AFR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr AU-2/6730.2/354/2019 z dnia 26.03.2019r. dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze i garażami podziemnymi wraz z budową wewnętrznych instalacji elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i opadowej, kotłowni gazowych na działkach nr 228/10, 228/14, 228/3 obr. P-33 jedn. ewid. Podgórze , budowa sieci wodociągowej na działkach nr 227/1, 227/2, 747/2 i 693/15 obr. P-33 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Krokusowej w Krakowie”.

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 26.03.2019r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ARKADIUSZ FRANKOWICZ
Data wytworzenia:
2019-03-26
Data publikacji:
2019-03-26
Data aktualizacji:
2019-03-26